2020-12-08

Ogłoszenie o wyborze oferty

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 Skołyszyn 12

Skołyszyn, dn. 2020-12-07

znak sprawy: GPIR.271.3.2.2020

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Otwarty konkurs ofert na:

„Realizację usług opiekuńczych od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.  obejmujących   specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  nad osobami, które  z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób, zamieszkałych  na  terenie   Gminy   Skołyszyn,  w  miejscu   ich zamieszkania”.

 

Działając w trybie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn.zm.), informuję, że do udzielenia dotacji  wybrano ofertę przez: STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH DŁUGOTRWALE  UNIERUCHOMIONYCH  „NIEBIESKI PARASOL” z siedzibą: 38 - 200 Jasło, ul. Grunwaldzka 45, z łączną ceną: 323 255,00 zł i wnioskowaną kwotą dotacji w wysokości do kwoty:304 255,00 zł.

 

Złożona oferta była jedyną, która wpłynęła w ustalonym terminie składaniaofert i została pozytywnie zaopiniowana przez Zespół Opiniujący, który nie stwierdził w niej uchybień formalnych.

 

                       Bogusław Kręcisz

                       Wójt Gminy Skołyszyn

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się