Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wniosek o stwierdzenie zgodności z orginałem
Wniosek o stwierdzenie zgodności z orginałem
29.05.2020 więcej
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
14.05.2020 więcej
Wniosek o wycinkę lub usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub
krzewów/ Zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzew*
24.04.2020 więcej
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest - 2020 r.
Nabór wniosków na zadania zaplanowane do realizacji w 2020 roku
polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest.
16.04.2020 więcej
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2020 r.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Deklaracja za
odpady komunalne 2020 r.
19.02.2020 więcej
Wniosek o wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu Gminy Skołyszyn
Wniosek o wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu Gminy
Skołyszyn
23.01.2020 więcej
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów [...]
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z
działalności rolniczej
28.11.2019 więcej
Poświadczenie własnoręczności podpisu
Poświadczenie własnoręczności podpisu
05.09.2019 więcej
Wzory informacji i deklaracji podatkowych
Obowiązujące od 01.07.2019 r.
24.07.2019 więcej
Udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz
rejestru PESEL
24.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się