Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie z dnia 28.01.2021
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie w sprawie projektu „Planu działań na lata 2020-2022
na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do
roku 2030”
10.02.2021 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - 19.01.2021
Pozwolenie wodnoprawnego dla Zakładu Przetwórstwa Owoców i
Warzyw "VORTUMNUS"
22.01.2021 więcej
Obwieszczenie z dn. 05.01.2021 r.
Budowa obiektu radiokomunikacyjnego "OR"
10507_L108_Siepietnica_504 systemu GSM-R wraz z infrastrukturą
towarzyszącą [...]
11.01.2021 więcej
Obwieszczenie z dnia 4.12.2020 r.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie - w spr. "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki
do 2030 r." - Republiki Słowackiej
09.12.2020 więcej
Obwieszczenie z dnia 2.12.2020 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na
pobór wody ze studni O-1, O-4 i O-5 oraz udzielenie pozwolenia
wod-praw. [...]
09.12.2020 więcej
Obwieszczenie z dn. 03.11.2020 r.
Informacja o opublikowaniu zarządzenia w sprawie ustanowienia
planu zadań ochrony środowiska dla obszaru Natura 2000 Liwocz
PLH180046
05.11.2020 więcej
Obwieszczenie z dn. 24.08.2020 r.
Budowa odcinka sieci gazowej śr. ciśnienia wraz z przyłączem
do budynku mieszalnego w miejscowości Sławęcin
27.08.2020 więcej
Obwieszczenie z dn. 26.08.2020 r.
Przebudowa sieci śr. ciśnienia wraz z przyłączami w miejsc.
Przysieki gm. Skołyszyn.
27.08.2020 więcej
Obwieszczenie z dn. 06.08.2020 r.
w spr uzysk. pozwol. wodnoprawnego na wyk. urzązeń wodnych i
korzystanie z usł. wodnych w ramach inwest. - Rozbud. dróg
powiat. Nr 1828R Siepietnica-Święcany-Lisów i Nr
1872R-Święcany-gr.woj.Szerzyny
10.08.2020 więcej
Obwieszczenie z dn. 31.07.2020
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1865 R Grudna - Kunowa - Pusta Wola
- Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie
04.08.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się