Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Obwieszczenie z dn. 17.03.2020 r.
Realizacja projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. "Opracowanie
Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000"
współfinansowanych ze środków pochodzących z Europejskiego
Funduszu Spójności
19.03.2020 więcej
Rozbudowa bud. remizy OSP w Święcanach o budynek garażowy oraz [...]
Rozbudowa budynku remizy OSp w święcanach o budynek garażowy
oraz budynek Ośrodka Zdrowia na działce nr ewid. 1642 w miejsc.
Święcany gmina Skołyszyn
13.02.2020 więcej
Utwardzenie terenu prz SP w Harklowej dla działki nr ew. 532/1
Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Harklowej dla
działki nr ewid. 532/1 położonej w miejscowości Harklowa,
gmina Skołyszyn.
13.02.2020 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
"Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R
Siepietnica-Święcany-Lisów i Nr 1827R
03.01.2020 więcej
Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Harklowej
dla działki nr ewid. 532/1 położonej w miejscowości Harklowa,
gm. Skołyszyn
11.12.2019 więcej
Obwieszczenie z dn. 13.11.2019 r.
Udzielenie Gminie Skołyszyn pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie 6 urządzeń do poboru wody, oraz usługę wodną w
zakresie poboru wody z utworów trzeciorzędowych i
paleogeńskich za pomocą studni...
13.11.2019 więcej
Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Przysiekach
polegająca na budowie Sali sportowej wraz z łącznikiem oraz
niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 462/4
położonej w miejscowości Przysieki, gm. Skołyszyn
08.11.2019 więcej
Obwieszczenie z dn. 5.11.2019 r.
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o zamiarze przystąpienia do
sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 Wisłoka z Dopływami PLH180052
08.11.2019 więcej
Rozbudowa budynku remizy OSP w Święcanach
o budynek garażowy oraz budynek Ośrodka Zdrowia na działce nr
ewid. 1642 położonej w miejscowości Święcany, gmina
Skołyszyn
30.10.2019 więcej
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A
wieży kratowej z fundamentem, anten sektorowych, radioliniowych,
dwóch szaf teletechnicznych, wewnętrznej linii zasilającej,
rozdzielnicy TGSM na dz.nr 156/1,w Bączalu Dolnym
06.09.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się