2019-03-15

Uchwały 2018 - 2022

 


 

Nr data w sprawie  
I/1/2018 19.11.2018 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Skołyszyn
I/2/2018 19.11.2018 wyboru Wiceprzewodniczących Rady
II/3/2018 26.11.2018 zmiany Statutu Gminy Skołyszyn
II/4/2018 26.11.2018 wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy
II/5/2018 26.11.2018 ustalenia składu liczebnego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz składów osobowych stałych komisji Rady Gminy
II/6/2018 26.11.2018 powołania doraźnej komisji statutowej
II/7/2018 26.11.2018 ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Skołyszyn
II/8/2018 26.11.2018 zmian budżetu gminy na 2018 rok.
II/9/2018 26.11.2018 obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
III/10/2018 28.12.2018 Uchwała Budżetowa Gminy Skołyszyn na 2019 rok.
III/11/2018 28.12.2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2019 - 2022
III/12/2018 28.12.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/236/17 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2018 - 2022
III/13/2018 28.12.2018 zmian budżetu gminy na 2018 rok.
III/14/2018 28.12.2018 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skołyszyn na 2019 r.
III/15/2018 28.12.2018 Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii Gminy Skołyszyn na 2019 r.
III/16/2018 28.12.2018 rocznego programu współpracy Gminy Skołyszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 r.
III/17/2018 28.12.2018 wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
III/18/2018 28.12.2018 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe
III/19/2018 28.12.2018 wyrażenia zgody na przyjęcie zadania przez Gminę Skołyszyn od Gminy Szerzyny w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy SOSW w Jaśle
III/20/2018 28.12.2018 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Gminy Skołyszyn w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Skołyszyn.
IV/21/2019 15.02.2019 zmian budżetu gminy na 2019 rok
IV/22/2019 15.02.2019 zmieniająca uchwałę Nr III/11/18 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Gminy Skołyszyn na lata 2019 - 2022
IV/23/2019 15.02.2019 wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki takiej opłaty, oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
IV/24/2019 15.02.2019 zmiany Statutu Sołectwa Bączal Dolny
IV/25/2019 15.02.2019 zmiany Statutu Sołectwa Bączal Górny
IV/26/2019 15.02.2019 zmiany Statutu Sołectwa Harklowa
IV/27/2019 15.02.2019 zmiany Statutu Sołectwa Jabłonica
IV/28/2019 15.02.2019 zmiany Statutu Sołectwa Kunowa
IV/29/2019 15.02.2019 zmiany Statutu Sołectwa Lipnica Górna
IV/30/2019 15.02.2019 zmiany Statutu Sołectwa Lisów
IV/31/2019 15.02.2019 zmiany Statutu Sołectwa Przysieki
IV/32/2019 15.02.2019 zmiany Statutu Sołectwa Pusta Wola
IV/33/2019 15.02.2019 zmiany Statutu Sołectwa Siedliska Sławęcińskie
IV/34/2019 15.02.2019 zmiany Statutu Sołectwa Siepietnica
IV/35/2019 15.02.2019 zmiany Statutu Sołectwa Skołyszyn
IV/36/2019 15.02.2019 zmiany Statutu Sołectwa Sławęcin
IV/37/2019 15.02.2019 zmiany Statutu Sołectwa Święcany
IV/38/2019 15.02.2019 zmieniająca uchwałę Nr II/5/18 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 26 listopada 2018 r. , w sprawie ustalenia składu liczbowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz składów osobowych stałych komisji Rady Gminy
IV/39/2019 15.02.2019 nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Przysiekach
IV/40/2019 15.02.2019 zmieniająca uchwałę Nr III/20/18 rady Gminy w Skołyszynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Gminy Skołyszyn w zakresie pomoc społecznej polegającej na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Skołyszyn
IV/41/2019 15.02.2019 określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminę Skołyszyn, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
V/42/2019 05.03.2019 zmian budżetu gminy na 2019 r.
V/43/2019 05.03.2019 zmiany Uchwały Nr XIII/82/07 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Skołyszyn do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "Liwocz"
VI/44/2019 29.03.2019 zmian budżetu gminy na 2019 rok
VI/45/2019 29.03.2019 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn. Remont zatoki do zawracania autobusów zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. wojew. - Czermna
VI/46/2019 29.03.2019 ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skołyszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
VI/47/2019 29.03.2019 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skołyszyn na 2019 rok.
VII/48/2019 15.04.2019 powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie
VII/49/2019 15.04.2019 poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
VII/50/2019 15.04.2019 inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
VIII/51/2019 06.05.2019 zmian budżetu gminy na 2019 r.
VIII/52/2019 06.05.2019 zmieniająca uchwałę Nr III/11/18 Rady Gminy Skołyszyn z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2019 - 2022
VIII/53/2019 06.05.2019 dopłaty do 1 m3 wody oraz 1 m3 ścieków
VIII/54/2019 06.05.2019 przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Przysieki 1/2019"
VIII/55/2019 06.05.2019 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkolach oraz dla pedagoga szkolnego i logopedy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skołyszyn
VIII/56/2019 06.05.2019 uchylenia uchwały Nr VI/46/19 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 29 marca 2019 r., w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skołyszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku.
VIII/57/2019 06.05.2019 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skołyszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
VIII/58/2019 06.05.2019 zmieniająca uchwałę Nr VII/50/19 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego określenia inkasentów oraz za inkaso
VIII/59/2019 06.05.2019 ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w Gminie Skołyszyn
IX/60/2019 06.06.2019 podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Skołyszyn (Rzeczypospolita Polska) oraz Nižný  Hrušov (Republika Słowacka)
IX/61/2019 06.06.2019 podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Skołyszyn (Rzeczypospolita Polska) oraz Mesto Svidník (Republika Słowacka)
IX/62/2019 06.06.2019 przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. "Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na obszarze polsko-słowackiego pogranicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dla mikroprojektów w ramach 1 osi priorytetowej Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
X/63/2019 14.06.2019 zmian budżetu gminy na 2019 rok.
X/64/2019 14.06.2019 zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020.
X/65/2019 14.06.2019 udzielania wotum zaufania Wójtowi Gminy Skołyszyn
X/66/2019 14.06.2019 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Skołyszyn wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
X/67/2019 14.06.2019 udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Skołyszyn z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
X/68/2019 14.06.2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie
X/69/2019 14.06.2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie
XI/70/2019 15.07.2019 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
XI/71/2019 15.07.2019 zmieniająca uchwałę Nr III/11/18 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2019 - 2022
XII/72/2019 13.08.2019 zmian budżetu gminy na 2019 rok
XII/73/2019 13.08.2019 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Skołyszyn
XII/74/2019 30.08.2019 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna - Lisów - Skołyszyn w km 4+062  - 4+062 ETAP I w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa chodników przy drogach powiatowych"
XII/75/2019 30.08.2019 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn. "Wykonanie wygrodzenia trzepakowego w obrębie nowo wybudowanego chodnika w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1832R Bączal - Skołyszyn w m. Bączal"
XII/76/2019 30.08.2019 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
XII/77/2019 30.08.2019 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
XII/78/2019 30.08.2019 zmian budżetu gminy na 2019 rok
XII/79/2019 30.08.2019 zmieniająca uchwałę Nr III/22/18 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2019 - 2022
XII/80/2019 30.08.2019 ustalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skołyszyn
XII/81/2019 30.08.2019 wyrażenia zgody na przejęcie zadania przez Gminę Skołyszyn od Gminy Szerzyny w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Szkoły Przysposabiającej do pracy przy SOSW w Jaśle
XII/82/2019 30.08.2019 zmieniająca uchwałę Nr XLIV/301/18 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli z terenu Gminy Skołyszyn
       

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się