2019-03-15

Uchwały 2018 - 2022

 


 


 

Nr data w sprawie  
I/1/18 19.11.2018 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Skołyszyn
I/2/18 19.11.2018 wyboru Wiceprzewodniczących Rady
II/3/18 26.11.2018 zmiany Statutu Gminy Skołyszyn
II/4/18 26.11.2018 wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy
II/5/18 26.11.2018 ustalenia składu liczebnego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz składów osobowych stałych komisji Rady Gminy
II/6/18 26.11.2018 powołania doraźnej komisji statutowej
II/7/18 26.11.2018 ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Skołyszyn
II/8/18 26.11.2018 zmian budżetu gminy na 2018 rok.
II/9/18 26.11.2018 obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
III/10/18 28.12.2018 Uchwała Budżetowa Gminy Skołyszyn na 2019 rok.
III/11/18 28.12.2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2019 - 2022
III/12/18 28.12.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/236/17 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2018 - 2022
III/13/18 28.12.2018 zmian budżetu gminy na 2018 rok.
III/14/18 28.12.2018 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skołyszyn na 2019 r.
III/15/18 28.12.2018 Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii Gminy Skołyszyn na 2019 r.
III/16/18 28.12.2018 rocznego programu współpracy Gminy Skołyszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 r.
III/17/18 28.12.2018 wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
III/18/18 28.12.2018 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe
III/19/18 28.12.2018 wyrażenia zgody na przyjęcie zadania przez Gminę Skołyszyn od Gminy Szerzyny w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy SOSW w Jaśle
III/20/18 28.12.2018 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Gminy Skołyszyn w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Skołyszyn.
IV/21/19 15.02.2019 zmian budżetu gminy na 2019 rok
IV/22/19 15.02.2019 zmieniająca uchwałę Nr III/11/18 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Gminy Skołyszyn na lata 2019 - 2022
IV/23/19 15.02.2019 wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki takiej opłaty, oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
IV/24/19 15.02.2019 zmiany Statutu Sołectwa Bączal Dolny
IV/25/19 15.02.2019 zmiany Statutu Sołectwa Bączal Górny
IV/26/19 15.02.2019 zmiany Statutu Sołectwa Harklowa
IV/27/19 15.02.2019 zmiany Statutu Sołectwa Jabłonica
IV/28/19 15.02.2019 zmiany Statutu Sołectwa Kunowa
IV/29/19 15.02.2019 zmiany Statutu Sołectwa Lipnica Górna
IV/30/19 15.02.2019 zmiany Statutu Sołectwa Lisów
IV/31/19 15.02.2019 zmiany Statutu Sołectwa Przysieki
IV/32/19 15.02.2019 zmiany Statutu Sołectwa Pusta Wola
IV/33/19 15.02.2019 zmiany Statutu Sołectwa Siedliska Sławęcińskie
IV/34/19 15.02.2019 zmiany Statutu Sołectwa Siepietnica
IV/35/19 15.02.2019 zmiany Statutu Sołectwa Skołyszyn
IV/36/19 15.02.2019 zmiany Statutu Sołectwa Sławęcin
IV/37/19 15.02.2019 zmiany Statutu Sołectwa Święcany
IV/38/19 15.02.2019 zmieniająca uchwałę Nr II/5/18 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 26 listopada 2018 r. , w sprawie ustalenia składu liczbowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz składów osobowych stałych komisji Rady Gminy
IV/39/19 15.02.2019 nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Przysiekach
IV/40/19 15.02.2019 zmieniająca uchwałę Nr III/20/18 rady Gminy w Skołyszynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Gminy Skołyszyn w zakresie pomoc społecznej polegającej na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Skołyszyn
IV/41/19 15.02.2019 określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminę Skołyszyn, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
V/42/19 05.03.2019 zmian budżetu gminy na 2019 r.
V/43/19 05.03.2019 zmiany Uchwały Nr XIII/82/07 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Skołyszyn do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "Liwocz"
VI/44/19 29.03.2019 zmian budżetu gminy na 2019 rok
VI/45/19 29.03.2019 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn. Remont zatoki do zawracania autobusów zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. wojew. - Czermna
VI/46/19 29.03.2019 ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skołyszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
VI/47/19 29.03.2019 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skołyszyn na 2019 rok.
VII/48/19 15.04.2019 powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie
VII/49/19 15.04.2019 poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
VII/50/19 15.04.2019 inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
VIII/51/19 06.05.2019 zmian budżetu gminy na 2019 r.
VIII/52/19 06.05.2019 zmieniająca uchwałę Nr III/11/18 Rady Gminy Skołyszyn z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2019 - 2022
VIII/53/19 06.05.2019 dopłaty do 1 m3 wody oraz 1 m3 ścieków
VIII/54/19 06.05.2019 przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Przysieki 1/2019"
VIII/55/19 06.05.2019 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkolach oraz dla pedagoga szkolnego i logopedy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skołyszyn
VIII/56/19 06.05.2019 uchylenia uchwały Nr VI/46/19 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 29 marca 2019 r., w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skołyszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku.
VIII/57/19 06.05.2019 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skołyszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
VIII/58/19 06.05.2019 zmieniająca uchwałę Nr VII/50/19 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego określenia inkasentów oraz za inkaso
VIII/59/19 06.05.2019 ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w Gminie Skołyszyn
IX/60/19 06.06.2019 podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Skołyszyn (Rzeczypospolita Polska) oraz Nižný  Hrušov (Republika Słowacka)
IX/61/19 06.06.2019 podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Skołyszyn (Rzeczypospolita Polska) oraz Mesto Svidník (Republika Słowacka)
IX/62/19 06.06.2019 przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. "Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na obszarze polsko-słowackiego pogranicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dla mikroprojektów w ramach 1 osi priorytetowej Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
X/63/19 14.06.2019 zmian budżetu gminy na 2019 rok.
X/64/19 14.06.2019 zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020.
X/65/19 14.06.2019 udzielania wotum zaufania Wójtowi Gminy Skołyszyn
X/66/19 14.06.2019 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Skołyszyn wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
X/67/19 14.06.2019 udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Skołyszyn z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
X/68/19 14.06.2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie
X/69/19 14.06.2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie
XI/70/19 15.07.2019 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
XI/71/19 15.07.2019 zmieniająca uchwałę Nr III/11/18 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2019 - 2022
XII/72/19 13.08.2019 zmian budżetu gminy na 2019 rok
XII/73/19 13.08.2019 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Skołyszyn
XII/74/19 30.08.2019 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna - Lisów - Skołyszyn w km 4+062  - 4+062 ETAP I w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa chodników przy drogach powiatowych"
XII/75/19 30.08.2019 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn. "Wykonanie wygrodzenia trzepakowego w obrębie nowo wybudowanego chodnika w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1832R Bączal - Skołyszyn w m. Bączal"
XII/76/19 30.08.2019 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
XII/77/19 30.08.2019 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
XII/78/19 30.08.2019 zmian budżetu gminy na 2019 rok
XII/79/19 30.08.2019 zmieniająca uchwałę Nr III/22/18 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2019 - 2022
XII/80/19 30.08.2019 ustalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skołyszyn
XII/81/19 30.08.2019 wyrażenia zgody na przejęcie zadania przez Gminę Skołyszyn od Gminy Szerzyny w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Szkoły Przysposabiającej do pracy przy SOSW w Jaśle
XII/82/19 30.08.2019 zmieniająca uchwałę Nr XLIV/301/18 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli z terenu Gminy Skołyszyn
XIV/83/19 16.09.2019 zmian budżetu gminy na 2019 rok
XIV/84/19 16.09.2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn
XV/85/19 30.09.2019 zmian budżetu gminy na 2019 rok.
XV/86/19 30.09.2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn
XV/87/19 30.09.2019 pozbawienia odcinków Nr 113670R Przysieki - Zawodzie - Pusta Wola Nr 113668R Pusta Wola - Przysieki - Zawodzie, Nr 113667R Siedliska Sławęcińskie k.Pawluś w kierunku Rzepy - Siedliska Sławęcińskie Równie - Przysieki (wg zał. Graficznego nr 1) kategorii dróg gminnych
XV/88/19 30.09.2019 zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg Nr 1831R Skołyszyn - Lisów, Nr 1843R droga przez wieś Lipnica Górna, Nr 1862R Skołyszyn dojazd do stacji kolejowej w Skołyszynie
XV/89/19 30.09.2019 ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skołyszyn
XV/90/19 30.09.2019 zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na wykonanie "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Skołyszyn na lata 2020-2023"
XVI/91/19 21.10.2019 powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Skołyszyn opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych
XVI/92/19 21.10.2019 rozpatrzenia petycji od Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy
XVII/93/19 28.10.2019 wyznaczenia aglomeracji Skołyszyn
XVII/94/19 28.10.2019 zmian budżetu gminy na 2019 r.
XVII/95/19 28.10.2019 zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020
XVII/96/19 28.10.2019 uchylenia Uchwały Nr XIII/77/19 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 30 sierpnia
XVII/97/19 28.10.2019 zmieniająca uchwałę Nr XIII/78/19 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmian budżetu gminy na 2019 rok.
XVII/98/19 28.10.2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn
XVII/99/19 28.10.2019 zmiany uchwały Nr IV/20/2011 Rady Gminy Skołyszyn  z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Skołyszyn oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
XVII/100/19 28.10.2019 wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie na lata 2020 - 2023
XVII/101/19 28.10.2019 zmiany uchwały Nr XVI/94/12 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skołyszynie
XVII/102/19 28.10.2019 zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
XVIII/103/19 18.11.2019 przystąpienia do realizacji zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. "poprawa bezpieczeństwa w Gminie Skołyszyn poprzez doposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
XVIII/104/19 18.11.2019 przyjęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Skołyszyn
XVIII/105/19 18.11.2019 zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 i 2021
XVIII/106/19 18.11.2019 zmian budżetu gminy na 2019 rok.
XVIII/107/19 18.11.2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn
XVIII/108/19 18.11.2019 określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Skołyszyn
XIX/109/19 28.11.2019 zmian budżetu gminy na 2019 r.
XIX/110/19 28.11.2019 obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
XIX/111/19 28.11.2019 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Skołyszyn
XX/112/19 13.12.2019 utworzenia ośrodka wsparcia Klub "Senior+" w Skołyszynie oraz połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skołyszynie
XX/113/19 13.12.2019 zmiany Uchwały Nr XVI/94/12 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skołyszynie
XX/114/19 13.12.2019 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub "Senior+"
XX/115/19 13.12.2019 rozpatrzenia petycji od Pani Renaty Sutor w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego
XX/116/19 13.12.2019 rozpatrzenia petycji od Pani Renaty Sutor w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego
XX/117/19 13.12.2019 szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
XX/118/19 13.12.2019 przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Skołyszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
XXI/119/19 30.12.2019 Uchwała Budżetowa Gminy Skołyszyn na 2020 r.
XXI/120/19 30.12.2019 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2020 - 2026
XXI/121/19 30.12.2019 zmian budżetu gminy na 2019 r.
XXI/122/19 30.12.2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn
XXI/123/19 30.12.2019 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Gminy Skołyszyn w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Skołyszyn
XXI/124/19 30.12.2019 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skołyszyn w roku szkolny 2019/2020
XXI/125/19 30.12.2019 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skołyszyn na 2020 r.
XXI/126/19 30.12.2019 przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Skołyszyn na 2020 r.
XXI/127/19 30.12.2019 uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skołyszyn w latach 2020-2024
XXI/128/19 30.12.2019 zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skołyszyn
XXI/129/19 30.12.2019 ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Skołyszyn
XXI/130/19 30.12.2019 zmiany Uchwały Rady Gminy Skołyszyn Nr XX/114/19 z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub "Senior+"
XXI/131/20 23.01.2020 przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skołyszyn
XXI/132/20 23.01.2020 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXII/133/20 23.01.2020 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
XXII/134/20 23.01.2020 zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady
XXII/135/20 23.01.2020 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
XXII/136/20 23.01.2020 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skołyszyn
XXII/137/20 23.01.2020 zmian budżetu gminy na 2020 rok.
XXII/138/20 23.01.2020 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Skołyszyn
XXII/139/20 23.01.2020 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skołyszyn
XXIII/140/20 02.03.2020 przystąpienia Gminy Skołyszyn do realizacji projektu pn. "Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w SP Kunowa" złożonego w ramach naboru nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej
XXIII/141/20 02.03.2020 zmian budżetu gminy na 2020 rok
XXIII/142/20 02.03.2020 zmieniająca Uchwałę Nr XXII/138/20 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Skołyszyn
XXV/143/20 30.03.2020 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna - Lisów - Skołyszyn w km. 4+062 - 4_+484 Etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych"
XXV/144/20 30.03.2020 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1863R Skołyszyn - Harklowa - gr. wojew. - Wójtowa - Lipinki w miejscowości Harklowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych"
XXV/145/20 30.03.2020 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Biecz, z przeznaczaniem na zakup nowego samochodu w ramach zadania publicznego "Transport osób niepełnosprawnych na zajęcia organizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bieczu, ul. Parkowa 1, z filią w Gorlicach, ul. Wyszyńskiwego 18"
XXV/146/20 30.03.2020 zmian budżetu gminy na 2020 rok
XXV/147/20 30.03.2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2020 - 2026
XXV/148/20 30.03.2020 powierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonania zadania własnego Gminy Skołyszyn w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
XXV/149/20 30.03.2020 zaciągnięcia zobowiązań na rok 2021 i 2022
XXV/150/20 30.03.2020 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skołyszyn na 2020 rok.
XXVI/151/20 12.05.2020 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica - Święcany - Lisów
XXVI/152/20 12.05.2020 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn. Remont drogi Nr 1867R Harklowa Osobnica w miejscowości Harklowa
XXVI/153/20 12.05.2020 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn. Zakup materiałów do remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1867R Harklowa - Osobnica w miejscowości Harklowa
XXVI/154/20 12.05.2020 zmian budżetu gminy na 2020 rok
XXVI/155/20 12.05.2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2020-2026
XXVI/156/20 12.05.2020 dopłaty do 1 m3 wody oraz 1 m3 ścieków
XXVI/157/20 12.05.2020 zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Skołyszyn do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
XXVI/158/20 12.05.2020 zmiany Uchwały Nr XXV/150/20 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skołyszyn na 2020 rok
XXVI/159/20 12.05.2020 nadania nazwy rondu zlokalizowanemu na terenie miejscowości Bączal Górny w Gminie Skołyszyn
XXVI/160/20 12.05.2020 rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Skołyszyn dotyczącego urządzenia drogi dojazdowej przebiegającej przez działkę nr ew. 470 w miejscowości Przysieki
XXVI/161/20 12.05.2020 rozpatrzenia skargi mieszkanek Gminy Skołyszyn na działanie Wójta Gminy Skołyszyn
XXVI/162/20 12.05.2020 rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem
XXVI/163/20 12.05.2020 rozpatrzenia petycji [...] w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego
XXVI/164/20 12.05.2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości
XXVII/165/20 25.05.2020 udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Skołyszyn
XXVII/166/20 25.05.2020 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Skołyszyn wraz e sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.
XXVII/167/20 25.05.2020 udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Skołyszyn z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
XXVII/168/20 25.05.2020 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie za 2019 r.
XXVII/169/20 25.05.2020 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie
XXVII/170/20 25.05.2020 zamieniająca uchwałę Nr XXIII/140/20 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Skołyszyn do realizacji projektu pn. Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w SP Kunowa złożonego w ramach naboru nr RPPK.09.01.00-IP-18-029/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej
XXVII/171/20 25.05.2020 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna - Lisów - Skołyszyn"
XXVII/172/20 25.05.2020 zmian budżetu gminy na 2020 r.
XXVII/173/20 25.05.2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2020 - 2026
XXVII/174/20 25.05.2020 zaciągnięcia zobowiązań na rok 2021
XXVIII/175/20 11.08.2020 zmiany uchwały Nr XII/81/15 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skołyszyn zmienionej uchwałą Nr XXX/198/17 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 13 lipca 2017 r.
XXVIII/176/20 11.08.2020 przystąpienia do Projektu pn. "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"
XXVIII/177/20 11.08.2020 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skołyszyn w roku szkolnym 2020/2021
XXIX/178/20 08.09.2020 o zmianie uchwały Nr XVI/94/12 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skołyszynie
XXIX/179/20 08.09.2020 wyrażenia zgody na przejęcie zadania przez Gminę Skołyszyn od Gminy Szerzyny w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy SOSW w Jaśle
XXIX/180/20 08.09.2020 zmian budżetu gminy na 2020 rok
XXIX/181/20 08.09.2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2020 - 2026
XXIX/182/20 08.09.2020 zaciągnięcia kredytu długo terminowego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu
XXIX/183/20 08.09.2020 zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021
XXIX/184/20 08.09.2020 zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021
XXIX/185/20 08.09.2020 zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021
XXIX/186/20 08.09.2020 zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021
XXIX/187/20 08.09.2020 zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021
XXIX/188/20 08.09.2020 zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021
XXIX/189/20 08.09.2020 zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021
XXIX/190/20 08.09.2020 zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wch0odzących w skład Aglomeracji Szerzyny przy realizacji zadania polegającego na likwidacji Aglomeracji Szerzyny wyznaczonej uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego (Dz.Urz.Woj.Małopol. z 17 lipca 2013 r. poz., 4554) i wyznaczenia Aglomeracji Szerzyny
XXX/191/20 08.10.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg Nr 1831R Skołyszyn - Lisów, Nr 1843R droga przez wieś Lipnica Górna, Nr 1862R Skołyszyn dojazd do stacji kolejowej w Skołyszynie
XXX/192/20 08.10.2020 zmian budżetu gminy na 2020 rok.
XXX/193/20 08.10.2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2020 - 2026
XXX/194/20 08.10.2020 uchwalenia uchwały własnej Nr XXVII/174/20 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021.
XXX/195/20 08.10.2020 zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021.
XXX/196/20 08.10.2020 pozostawienia skargi bez rozpatrzenia
XXX/197/20 08.10.2020 rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie
XXXI/198/20 30.10.2020 przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Skołyszyn na lata 2020 - 2023
XXXI/200/20 30.10.2020 określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekraacyjno-wypoczynkowe
XXXI/201/20 30.10.2020 zmieniająca uchwałę Nr XXII/131/20 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skołyszyn
XXXI/202/20 30.10.2020 zmieniająca uchwałę Nr XXII/132/20 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodaraowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXXI/203/20 30.10.2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą komunikacji elektronicznej
XXXI/204/20 30.10.2020 udzielenia pomocy finansowej w formie celeowej dla Powiatu jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn. Remont drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica - Święcany - Lisów w miejscowości Święcany w km 3+965 - 4+775 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
XXXI/205/20 30.10.2020 udzielenia pomocy finsnowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na relizację zadania publicznego pn. Remont drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna - Lisów - Skołyszyn w m. Bączal Górny w km 0+350 - 1+645 w ramach usuwania skutków klęsk powodziowych
XXXI/206/20 30.10.2020 zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021
XXXI/207/20 30.10.2020 zmian budżetu gminy na 2020 rok
XXXII/208/20 15.12.2020 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Gminy Skołyszyn w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Skołyszyn
XXXII/209/20 15.12.2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV/88/19 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg Nr 1831R Skołyszyn - Lisów, Nr 1834R droga przez wieś Lipnica Górna, Nr 1862R Skołyszyn dojazd do stacji kolejowej w Skołyszynie
XXXII/210/20 15.12.2020 przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Skołyszyn
XXXII/211/20 15.12.2020 zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/204/20 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 30 października 2020 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn. Remont drogi powiatowej Nr 1818R Siepietnica - Święcany - Lisów w miejscowości Święcany w km 3+965 - 4+775 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
XXXII/212/20 15.12.2020 zamian budżetu gminy na 2020 rok
XXXII/213/20 15.12.2020 ustalenia zasad wypłacania diety dla sołtysów Gminy Skołyszyn
XXXIII/214/20 29.12.2020 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych dla Gminy Skołyszyn na 2021 r.
XXXIII/215/20 29.12.2020 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skołyszyn na 2021 r.
XXXIII/216/20 29.12.2020 wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 1829R relacji Jareniówka - Jabłonica - gr.wojew. - Czermna, nr 1832R relacji Bączal - Skołyszyn oraz drogi nr 1828R relacji Siepietnica - Święcany - Lisów
XXXIII/217/20 29.12.2020 przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Skołyszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok"
XXXIII/218/20 29.12.2020 zmian budżetu gminy na 2020 rok
XXXIII/219/20 29.12.2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2020 - 2026
XXXIII/220/20 29.12.2020 Uchwała Budżetowa Gminy Skołyszyn na 2021 rok.
XXXIII/221/20 29.12.2020 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2021 - 2026
XXXIV/222/21 27.01.2020 zmian budżetu gminy na 2021 r.
XXXIV/223/21 27.01.2021 zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2021 - 2026 
XXXV/224/21 05.02.2021 zmian budżetu gminy na 2021 rok
XXXV/225/21 05.02.2021 zmiany Wieleoletniej Prognozy Finsnsowej Gminy Skołyszyn na lata 2021 - 2026

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się