2021-01-06

Zarządzenia 2021 r.

 

 

Nr z dnia w sprawie zapisz
1/2021 04.01.2020 określenia planu finansowego Urzędu Gminy Skołyszyn na 2021 r.
2/2021 04.01.2020 wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Gminie Skołyszyn
3/2021 04.01.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
4/2021 04.01.2020 wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Gminie Skołyszyn
5/2021 04.01.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
6/2021 04.01.2020

przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Skołyszyn do zaciągania zobowiązań zawiązanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

7/2021 07.01.2021

najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości lokalu użytkowego w miejscowości Harklowa z przeznaczeniem na Punkt Apteczny

8/2021 08.01.2021 ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w roku 2021
9/2021 14.01.2021

określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów so publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

10/2021 14.01.2021 wysokości stawki ekwiwalentu na niektóre materiały biurowe nabywane we własnym zakresie przez pracowników Urzędu Gminy Skołyszyn
11/2021 15.01.2021 powołania Komisji Przetargowej dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Skołyszyn
12/2021 18.01.2021 obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
13/2021 18.01.2021 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
14/2021 18.01.2021 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Skołyszyn, stanowiących własność Gminy Skołyszyn
15/2021 18.01.2021 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
16/2021 18.01.2021 obniżenia ceny wywoławczej na trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Sławęcin, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
17/2021 18.01.2021 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Sławęcin, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
18/2021 18.01.2021 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
19/2021 18.01.2021 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Święcany, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
21/2021 25.01.2021 powołania Gminnego Biura Spisowego i i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021
       
23/2021 28.01.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
24/2021 29.01.2021

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.

25/2021 04.02.2021 ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Harklowej.
26/2021 04.02.2021

przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w roku 2021.

28/2021  08.02.2021

w sprawie najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości – lokalu użytkowego w miejscowości Skołyszyn z przeznaczeniem na biuro doradcy rolnego dla beneficjentów z terenu Gminy Skołyszyn.

29/2021 08.02.2021

w sprawie najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości – lokalu użytkowego w miejscowości Sławęcin na cele prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu świadczenia usług telekomunikacyjnych.

30/2021 08.02.2021

w sprawie najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości – lokalu użytkowego w miejscowości Harklowa na cele prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu świadczenia usług telekomunikacyjnych.

31/2021 08.02.2021

w sprawie najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości – lokalu użytkowego w miejscowości Bączal Dolny na cele prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu świadczenia usług telekomunikacyjnych.

32/2021 08.02.2021

zmieniające Zarządzenie Nr187/2020 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn.

33/2021 11.02.2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
34/2021 11.02.2021

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

35/2021 11.02.2021

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

36/2021 11.02.2021

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

37/2021 11.02.2021

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

38/2021 11.02.2021

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi Harklowa, Skołyszyn i Siepietnica.

39/2021 15.02.2021 ogłoszenia naboru na stanowiso podinspektora ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Skołyszyn
40/2021 15.02.2021 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2021 r.
41/2021 19.02.2021 wprowadzenie Regulaminu udzielania zamówięń publicznych w Gminie Skołyszyn

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się