2020-05-06

Zarządzenia 2011 r.

Nr z dnia w sprawie zapisz
1/2011 02.01.2011 w sprawie obniżenia stawki amortyzacyjnej dla kolektora ścieków Skołyszyn - Przysieki, oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni będących środkiem trwałym

2/2011 14.01.2011 w sprawie ceny nieruchomości położonej na terenie wsi lisów, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn
3/2011 18.01.2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
4/2011 18.01.2011 W sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w skutek odwilży połączonych z opadami deszczu i spływu wód
5/2011 26.01.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn w drodze bezprzetargowej
6/2011 26.01.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn w drodze bezprzetargowej
7/2011 26.01.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn w drodze bezprzetargowej
8/2011 26.01.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn w drodze bezprzetargowej
9/2011 31.01.2011 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Lisów
10/2011 01.02.2011 wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Skołyszynie
10a/2011 01.02.2011 wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych
11/2011 01.02.2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
12/2011 14.02.2011 w sprawie powołania Komisji celem odbioru do użytkowania strony internetowej, która powstała w ramach projektu: „Rozbudzić ciekawość turysty – przygotowanie strony internetowej oraz filmu promującego walory turystyczne Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy”
13/2011 14.02.2011 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Skołyszyn w 2011
14/2011 14.02.2011 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Skołyszynie
15/2011 14.02.2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
16/2011 18.02.2011 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
17/2011 21.02.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku oraz powołania Komisji Oceniającej
18/2011 25.02.2011 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, wchodzącej w skład Mienia komunalnego Gminy Skołyszyn
19/2011 25.02.2011 W sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
20/2011 07.03.2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Skołyszyn
20a/2011 07.03.2011 uchylające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na trenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
21/2011 08.03.2011 w sprawie określenia planu finansowego Urzędu Gminy Skołyszyn na 2011
22/2011 08.03.2011 w sprawie zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2011
23/2011 09.03.2011 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
24/2011 10.03.2011 w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Harklowej
25/2011 11.03.2011 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
26/2011 24.03.2011

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za 2010 r.

27/2011 30.03.2011 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
28/2011 30.03.2011 ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
29/2011 30.03.2011 ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
30/2011 30.03.2011 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Skołyszyn
31/2011 30.03.2011 ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

32/2011 30.03.2011 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Skołyszyn
33/2011 30.03.2011 ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
34/2011 30.03.2011 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Bączal Dolny
35/2011 30.03.2011 ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
36/2011 30.03.2011 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Harklowa
37/2011 30.03.2011 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Harklowa
38/2011 30.03.2011 regulaminu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Skołyszyn i jednostkach powiązanych organizacyjnie z Urzędem
39/2011 31.03.2011 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2011 r.
40/2011 31.03.2011 zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Skołyszyn
41/2011 31.03.2011 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia.
42/2011 15.04.2011 przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej składników w związku ze zmianą sołtysów w sołectwach.
43/2011 15.04.2011

zwolnienia z pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

44/2011 15.04.2011

powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

45/2011 20.04.2011 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
46/2011 20.04.2011

przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w związku ze zmianą kierownika GOK i Cz . w Skołyszynie.

47/2011 30.04.2011

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2011 r.

48/2011 02.05.2011 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
49/2011 02.05.2011

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn

50/2011 02.05.2011

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn

51/2011 02.05.2011

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn

52/2011 02.05.2011

powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Harklowej

53/2011 09.05.2011

powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów Dni Gminy Skołyszyn w roku 2011

54/2011 10.05.2011 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
55/2011 11.05.2011 powołania Komisji celem odbioru prac związanych z wykonaniem nawierzchni bitumicznych na drogach powodziowych na terenie gminy Skołyszyn
56/2011 11.05.2011 ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej
57/2011 11.05.2011 wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy w Skołyszynie
58/2011 11.05.2011 wprowadzenia zasad zapewniających bezstronność i obiektywizm działania w Urzędzie Gminy w Skołyszynie
59/2011 11.05.2011 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Skołyszynie
60/2011    
61/2011 11.05.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Skołyszynie

62/2011 17.05.2011 r. sprzedaży nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn w drodze bezprzetargowej

63/2011 25.05.2011 r. wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

64/2011 25.05.2011 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
65/2011 25.05.2011 r. wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
66/2011 25.05.2011 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
67/2011 27.05.2011 powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej
68/2011 31.05.2011 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2011 r.
69/2011 31.05.2011 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
70/2011 15.06.2011 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
71/2011 27.06.2011

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Justyny Porębskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

72/2011 27.06.2011 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Huberta Hasiaka ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
73/2011 27.06.2011 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Daniela Papciaka ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
74/2011 27.06.2011 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Pawła Gutkowskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
75/2011 27.06.2011 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Musiał ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
76/2011 27.06.2011 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beaty Pieszczoch ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
77/2011 30.06.2011 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2011 r.
78/2011 30.06.2011 uchylające zarządzenie ustalające wysokość jednorazowych opłat za podłączenie do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
79/2011 30.06.2011 aktualizacji składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skołyszynie
80/2011 30.06.2011 powołania Gminnego Zespołu interdyscyplinarnego w Skołyszynie
81/2011 20.07.2011 ogłoszenia stanu pogotowia powodziowego na terenie gminy Skołyszyn
82/2011 22.07.2011 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn
83/2011 22.07.2011

ogłoszenia i przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

84/2011   odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Skołyszyn
85/2011   powołania komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód spowodowanych przez intensywne opady, spływ wód opadowych i wylania potoku Olszynka w dniach 20 – 22.07.2011 r.
86/2011   zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2011 r.
87/2011 04.08.2011 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołana komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
88/2011 09.08.2011

powołania Komisji celem odbioru prac związanych z zadaniem pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie”

89/2011   powołania Zespołu Samooceny
90/2011 12.08.2011 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za I półrocze 2011 roku.
90a/2011 12.08.2011 określenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Skołyszyn na rok 2012
91/2011 12.08.2011 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2011 r.

92/2011 16.08.2011 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu – na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustej Woli

93/2011 16.08.2011 powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS)

94/2011 16.08.2011 opracowania i wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku administracyjnego Urzędu Gminy Skołyszyn
95/2011 29.08.2011 powołania Komisji celem odbioru prac związanych z zadaniem pn: „ Remont kładki linowej dla pieszych w miejscowości Przysieki, gm. Skołyszyn”
96/2011 31.08.2011 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2011 r.
97/2011 02.09.2011 ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
98/2011 02.09.2011 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Skołyszyn
99/2011 02.09.2011 uchylające3 Zarządzenie nr 39/2010 Wójta gminy Skołyszyn z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
100/2011 09.09.2011 powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych
101/2011 09.09.2011 przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Skołyszyn
102/2011 13.09.2011 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
103/2011 15.09.2011 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, na rzecz Gminy Skołyszyn
104/2011 16.09.2011 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
105/2011 16.09.2011 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Siedliska Sławęcińskie, na rzecz Gminy Skołyszyn
106/2011 19.09.2011 powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 paŸdziernika 2011 rok
107/2011 20.09.2011 ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie będącego własnością pracodawcy, którym pracownik odbywa podróż służbową na obszarze kraju
108/2011 21.09.2011 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
109/2011 26.09.2011 powołania Komisji celem odbioru prac związanych z wykonaniem nawierzchni bitumicznych na drogach powodziowych na terenie gminy Skołyszyn
110/2011 28.09.2011 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu – na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bączalu Górnym
111/2011 28.09.2011 przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w Domu Sportowca w Siepietnicy
112/2011 30.09.2011 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2011 r.
113/2011 03.10.2011 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn
114/2011 03.10.2011 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Harklowa, stanowiących własność Gminy Skołyszyn
115/2011 03.10.2011 obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn
116/2011 03.10.2011 ogłoszenia i przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
117/2011 03.10.2011 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn
118/2011 03.10.2011 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
119/2011 05.10.2011 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
120/2011 05.10.2011 powołania Komisji celem odbioru Filmu promocyjnego, który powstał w ramach projektu: „Rozbudzić ciekawość turysty – przygotowanie strony internetowej oraz filmu promującego walory turystyczne Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy”
121/2011 10.10.2011 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu – dla potrzeb prowadzenia ćwiczeń siłowych w budynku Domu Sportowca w Siepietnicy
122/2011 10.10.2011 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
123/2011 12.10.2011 wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
124/2011 13.10.2011 powołania Zespołu Opiniującego oferty na usługi opiekuńcze
125/2011 13.10.2011 udziału formacji systemu wykrywania i alarmowania Gminy Skołyszyn w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania
126/2011 14.10.2011 przygotowania i przeprowadzenia zgrywającego ćwiczenia obronnego w ramach ćwiczenia powiatowego
127/2011 18.10.2011 przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w gminie Skołyszyn
128/2011 18.10.2011 zatwierdzenia „Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Skołyszynie”
129/2011 18.10.2011 zatwierdzenia „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Urzędzie Gminy w Skołyszynie
130/2011 18.10.2011 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położnej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
131/2011 12.08.2011 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2011 r.

132/2011 18.10.2011 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położnej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
133/2011 18.10.2011 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położnej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
134/2011 24.10.2011 powołania Komisji celem odbioru prac związanych z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na drodze powodziowej w miejscowości Święcany na terenie gminy Skołyszyn
135/2011 24.10.2011 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
136/2011 28.10.2011 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
137/2011 31.10.2011 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2011 r.
138/2011 03.11.2011 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
139/2011 10.11.2011 ustanowienia procedury postępowania przy ustalaniu oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę Skołyszyn
140/2011 14.11.2011

projektu uchwały budżetowej na 2012 rok

141/2011 14.11.2011

projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finasowej Gminy Skołyszyn na lata 2012 -2018

142/2011 14.11.2011 nieodpłatnego oddania w użyczenie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn
143/2011 14.11.2011 ustanowienia procedury postępowania przy ustalaniu oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę Skołyszyn
144/2011 24.11.2011

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

145/2011 29.11.2011

powołania Komisji celem odbioru prac związanych z zadaniem pn.: „Budowa sieci wodociągowej osiedla Słoneczne w miejscowości Skołyszyn”

146/2011 30.11.2011

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2011 r.

147/2011 01.12.2011

zmieniająca Zarządzenie Nr 131/2011 z dnia 18 paŸdziernika 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany na rzecz Gminy Skołyszyn

148/2011 01.12.2011 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych na terenie wsi Skołyszyn, na rzecz Gminy Skołyszyn
149/2011 09.12.2011 wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
150/2011 16.12.2011

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2011 r.

151/2011

27.12.2011

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2011 r.

152/2011

29.12.2011

wydzierżawienia oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn

153/2011

29.12.2011

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z terenu wsi Skołyszyn

154/2011

29.12.2011

wydzierżawienia oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

155/2011

29.12.2011

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z terenu wsi Harklowa

156/2011

29.12.2011

nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu w budynku Domu Ludowego w Przysiekach – na rzecz Stowarzyszenia „PRZYSIEKI NASZ DOM”

157/2011

30.12.2011

najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości – lokalu we wsi Skołyszyn

158/2011

30.12.2011

zmiany zarządzenia określającego maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników jednostek i zakładów budżetowych Urzędu Gminy Skołyszyn
159/2011

30.12.2011

najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości – lokalu we wsi Harklowa
160/2011 30.12.2011 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości – lokali we wsi Harklowa, Skołyszyn, Święcany
161/2011 30.12.2011 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
162/2011 30.12.2011 obniżenia stawki amortyzacji dla kolektora ścieków Skołyszyn – Przysieki, oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni będących środkiem trwałym

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się