2020-05-06

Zarządzenia 2011 r.

Nr z dnia w sprawie zapisz
1/2011 02.01.2011 w sprawie obniżenia stawki amortyzacyjnej dla kolektora ścieków Skołyszyn - Przysieki, oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni będących środkiem trwałym

image

2/2011 14.01.2011 w sprawie ceny nieruchomości położonej na terenie wsi lisów, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn image
3/2011 18.01.2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
4/2011 18.01.2011 W sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w skutek odwilży połączonych z opadami deszczu i spływu wód image
5/2011 26.01.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn w drodze bezprzetargowej image
6/2011 26.01.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn w drodze bezprzetargowej image
7/2011 26.01.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn w drodze bezprzetargowej image
8/2011 26.01.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn w drodze bezprzetargowej image
9/2011 31.01.2011 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Lisów image
10/2011 01.02.2011 wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Skołyszynie image
10a/2011 01.02.2011 wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych image
11/2011 01.02.2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
12/2011 14.02.2011 w sprawie powołania Komisji celem odbioru do użytkowania strony internetowej, która powstała w ramach projektu: „Rozbudzić ciekawość turysty – przygotowanie strony internetowej oraz filmu promującego walory turystyczne Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy” image
13/2011 14.02.2011 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Skołyszyn w 2011 image
14/2011 14.02.2011 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Skołyszynie image
15/2011 14.02.2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie image
16/2011 18.02.2011 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
17/2011 21.02.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku oraz powołania Komisji Oceniającej image
18/2011 25.02.2011 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, wchodzącej w skład Mienia komunalnego Gminy Skołyszyn image
19/2011 25.02.2011 W sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
20/2011 07.03.2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Skołyszyn image
20a/2011 07.03.2011 uchylające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na trenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
21/2011 08.03.2011 w sprawie określenia planu finansowego Urzędu Gminy Skołyszyn na 2011 image
22/2011 08.03.2011 w sprawie zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2011 image
23/2011 09.03.2011 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
24/2011 10.03.2011 w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Harklowej image
25/2011 11.03.2011 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
26/2011 24.03.2011

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za 2010 r.

image
27/2011 30.03.2011 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
28/2011 30.03.2011 ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
29/2011 30.03.2011 ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
30/2011 30.03.2011 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Skołyszyn image
31/2011 30.03.2011 ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

image

32/2011 30.03.2011 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Skołyszyn image
33/2011 30.03.2011 ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
34/2011 30.03.2011 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Bączal Dolny image
35/2011 30.03.2011 ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
36/2011 30.03.2011 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Harklowa image
37/2011 30.03.2011 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Harklowa image
38/2011 30.03.2011 regulaminu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Skołyszyn i jednostkach powiązanych organizacyjnie z Urzędem image
39/2011 31.03.2011 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2011 r. image
40/2011 31.03.2011 zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Skołyszyn image
41/2011 31.03.2011 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia. image
42/2011 15.04.2011 przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej składników w związku ze zmianą sołtysów w sołectwach. image
43/2011 15.04.2011

zwolnienia z pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

image
44/2011 15.04.2011

powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

image
45/2011 20.04.2011 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
46/2011 20.04.2011

przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w związku ze zmianą kierownika GOK i Cz . w Skołyszynie.

image
47/2011 30.04.2011

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2011 r.

image
48/2011 02.05.2011 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
49/2011 02.05.2011

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn

image
50/2011 02.05.2011

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn

image
51/2011 02.05.2011

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn

image
52/2011 02.05.2011

powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Harklowej

image
53/2011 09.05.2011

powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów Dni Gminy Skołyszyn w roku 2011

image
54/2011 10.05.2011 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
55/2011 11.05.2011 powołania Komisji celem odbioru prac związanych z wykonaniem nawierzchni bitumicznych na drogach powodziowych na terenie gminy Skołyszyn image
56/2011 11.05.2011 ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej image
57/2011 11.05.2011 wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy w Skołyszynie image
58/2011 11.05.2011 wprowadzenia zasad zapewniających bezstronność i obiektywizm działania w Urzędzie Gminy w Skołyszynie image
59/2011 11.05.2011 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Skołyszynie image
60/2011     image
61/2011 11.05.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Skołyszynie

image

62/2011 17.05.2011 r. sprzedaży nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn w drodze bezprzetargowej

image

63/2011 25.05.2011 r. wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

image

64/2011 25.05.2011 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
65/2011 25.05.2011 r. wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
66/2011 25.05.2011 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
67/2011 27.05.2011 powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej image
68/2011 31.05.2011 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2011 r. image
69/2011 31.05.2011 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
70/2011 15.06.2011 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
71/2011 27.06.2011

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Justyny Porębskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

image
72/2011 27.06.2011 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Huberta Hasiaka ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego image
73/2011 27.06.2011 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Daniela Papciaka ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego image
74/2011 27.06.2011 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Pawła Gutkowskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego image
75/2011 27.06.2011 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Musiał ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego image
76/2011 27.06.2011 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beaty Pieszczoch ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego image
77/2011 30.06.2011 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2011 r. image
78/2011 30.06.2011 uchylające zarządzenie ustalające wysokość jednorazowych opłat za podłączenie do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej image
79/2011 30.06.2011 aktualizacji składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skołyszynie image
80/2011 30.06.2011 powołania Gminnego Zespołu interdyscyplinarnego w Skołyszynie image
81/2011 20.07.2011 ogłoszenia stanu pogotowia powodziowego na terenie gminy Skołyszyn image
82/2011 22.07.2011 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn image
83/2011 22.07.2011

ogłoszenia i przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

image
84/2011   odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Skołyszyn image
85/2011   powołania komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód spowodowanych przez intensywne opady, spływ wód opadowych i wylania potoku Olszynka w dniach 20 – 22.07.2011 r. image
86/2011   zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2011 r. image
87/2011 04.08.2011 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołana komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
88/2011 09.08.2011

powołania Komisji celem odbioru prac związanych z zadaniem pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie”

image
89/2011   powołania Zespołu Samooceny image
90/2011 12.08.2011 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za I półrocze 2011 roku. image
90a/2011 12.08.2011 określenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Skołyszyn na rok 2012 image
91/2011 12.08.2011 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2011 r.

image

92/2011 16.08.2011 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu – na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustej Woli

image

93/2011 16.08.2011 powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS)

image

94/2011 16.08.2011 opracowania i wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku administracyjnego Urzędu Gminy Skołyszyn image
95/2011 29.08.2011 powołania Komisji celem odbioru prac związanych z zadaniem pn: „ Remont kładki linowej dla pieszych w miejscowości Przysieki, gm. Skołyszyn” image
96/2011 31.08.2011 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2011 r. image
97/2011 02.09.2011 ceny nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
98/2011 02.09.2011 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Skołyszyn image
99/2011 02.09.2011 uchylające3 Zarządzenie nr 39/2010 Wójta gminy Skołyszyn z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn image
100/2011 09.09.2011 powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych image
101/2011 09.09.2011 przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Skołyszyn image
102/2011 13.09.2011 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
103/2011 15.09.2011 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, na rzecz Gminy Skołyszyn image
104/2011 16.09.2011 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
105/2011 16.09.2011 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Siedliska Sławęcińskie, na rzecz Gminy Skołyszyn image
106/2011 19.09.2011 powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 paŸdziernika 2011 rok image
107/2011 20.09.2011 ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie będącego własnością pracodawcy, którym pracownik odbywa podróż służbową na obszarze kraju image
108/2011 21.09.2011 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
109/2011 26.09.2011 powołania Komisji celem odbioru prac związanych z wykonaniem nawierzchni bitumicznych na drogach powodziowych na terenie gminy Skołyszyn image
110/2011 28.09.2011 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu – na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bączalu Górnym image
111/2011 28.09.2011 przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w Domu Sportowca w Siepietnicy image
112/2011 30.09.2011 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2011 r. image
113/2011 03.10.2011 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn image
114/2011 03.10.2011 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Harklowa, stanowiących własność Gminy Skołyszyn image
115/2011 03.10.2011 obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn image
116/2011 03.10.2011 ogłoszenia i przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
117/2011 03.10.2011 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn image
118/2011 03.10.2011 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
119/2011 05.10.2011 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
120/2011 05.10.2011 powołania Komisji celem odbioru Filmu promocyjnego, który powstał w ramach projektu: „Rozbudzić ciekawość turysty – przygotowanie strony internetowej oraz filmu promującego walory turystyczne Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy” image
121/2011 10.10.2011 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu – dla potrzeb prowadzenia ćwiczeń siłowych w budynku Domu Sportowca w Siepietnicy image
122/2011 10.10.2011 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
123/2011 12.10.2011 wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
124/2011 13.10.2011 powołania Zespołu Opiniującego oferty na usługi opiekuńcze image
125/2011 13.10.2011 udziału formacji systemu wykrywania i alarmowania Gminy Skołyszyn w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania image
126/2011 14.10.2011 przygotowania i przeprowadzenia zgrywającego ćwiczenia obronnego w ramach ćwiczenia powiatowego image
127/2011 18.10.2011 przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w gminie Skołyszyn image
128/2011 18.10.2011 zatwierdzenia „Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Skołyszynie” image
129/2011 18.10.2011 zatwierdzenia „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Urzędzie Gminy w Skołyszynie image
130/2011 18.10.2011 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położnej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn image
131/2011 12.08.2011 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2011 r.

image

132/2011 18.10.2011 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położnej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn image
133/2011 18.10.2011 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położnej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn image
134/2011 24.10.2011 powołania Komisji celem odbioru prac związanych z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na drodze powodziowej w miejscowości Święcany na terenie gminy Skołyszyn image
135/2011 24.10.2011 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia image
136/2011 28.10.2011 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie image
137/2011 31.10.2011 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2011 r. image
138/2011 03.11.2011 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
139/2011 10.11.2011 ustanowienia procedury postępowania przy ustalaniu oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę Skołyszyn image
140/2011 14.11.2011

projektu uchwały budżetowej na 2012 rok

image
141/2011 14.11.2011

projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finasowej Gminy Skołyszyn na lata 2012 -2018

image
142/2011 14.11.2011 nieodpłatnego oddania w użyczenie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn image
143/2011 14.11.2011 ustanowienia procedury postępowania przy ustalaniu oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę Skołyszyn image
144/2011 24.11.2011

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia

image
145/2011 29.11.2011

powołania Komisji celem odbioru prac związanych z zadaniem pn.: „Budowa sieci wodociągowej osiedla Słoneczne w miejscowości Skołyszyn”

image
146/2011 30.11.2011

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2011 r.

image
147/2011 01.12.2011

zmieniająca Zarządzenie Nr 131/2011 z dnia 18 paŸdziernika 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany na rzecz Gminy Skołyszyn

image
148/2011 01.12.2011 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych na terenie wsi Skołyszyn, na rzecz Gminy Skołyszyn image
149/2011 09.12.2011 wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
150/2011 16.12.2011

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2011 r.

image
151/2011

27.12.2011

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2011 r.

image
152/2011

29.12.2011

wydzierżawienia oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn

image
153/2011

29.12.2011

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z terenu wsi Skołyszyn

image
154/2011

29.12.2011

wydzierżawienia oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn

image
155/2011

29.12.2011

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z terenu wsi Harklowa

image
156/2011

29.12.2011

nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu w budynku Domu Ludowego w Przysiekach – na rzecz Stowarzyszenia „PRZYSIEKI NASZ DOM”

image
157/2011

30.12.2011

najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości – lokalu we wsi Skołyszyn

image
158/2011

30.12.2011

zmiany zarządzenia określającego maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników jednostek i zakładów budżetowych Urzędu Gminy Skołyszyn image
159/2011

30.12.2011

najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości – lokalu we wsi Harklowa image
160/2011 30.12.2011 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości – lokali we wsi Harklowa, Skołyszyn, Święcany image
161/2011 30.12.2011 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie image
162/2011 30.12.2011 obniżenia stawki amortyzacji dla kolektora ścieków Skołyszyn – Przysieki, oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni będących środkiem trwałym image

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..