2019-03-12

Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi

 

Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi - Agnieszka Labut
Nr pokoju 22 tel.13 4491736

 

 1. Utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych w miejscowości Przysieki, Pusta Wola, Siedliska Sławęcińskie, Sławęcin, Skołyszyn, Święcany objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,

 2. Prowadzenie ewidencji opłat przy pomocy oprogramowania komputerowego,

 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie poboru opłat za gospodarowanie odpadami,

 4. Prowadzenie weryfikacji złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 5. Przygotowywanie decyzji ustalającej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,

 6. Przygotowane projektów odpowiedzi w sprawach merytorycznych, skarg i wniosków w zakresie prowadzonych zadań,

 7. Prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej całokształtu spraw wynikających z zakresu czynności,

 8. Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w opłatach bądŸ stwierdzających stan zaległości,

 9. Opracowanie dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz stała ich weryfikacja,

 10. Przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań, informacji i analiz dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,

 11. Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców,

 12. Przygotowanie informacji wynikających z prowadzonego zakresu do umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,

 13. Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraŸnej potrzeby związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.


Zgłaszanie uwag

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne właściciel nieruchomości powinien zgłaszać w formie pisemnej lub elektronicznej gmina@skolyszyn.pldo Urzędu Gminy w Skołyszynie. Informacja taka może być przekazana również ustnie lub telefonicznie 13 4491736 w godzinach pracy urzędu. . Należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz czego dotyczy zgłoszenie. Pracownik przyjmujący takie zgłoszenie zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej, a także do niezwłocznego poinformowania przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Skołyszyn o zaistniałym zdarzeniu.

 

WAŻNE!

Zgłoszenia anonimowe bądź zawierające niepełne informacje nie będą rozpatrywane.


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się