2019-03-19

Środowiskowy Dom Samopomocy w Przysiekach

Nowa strona 3

Przysieki 428

38-207 Jasło

tel. 13 4429516

sdsprzysieki@onet.eu

p.o. kierownika mgr Małgorzata Rąpała

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Przysiekach jest jednostką organizacyjną Gminy Skołyszyn, utworzoną z dniem 16 grudnia 2005 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Przysiekach jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekle psychicznie chorych, z niepełnosprawnością intelektualną oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – zwanych „uczestnikami”, które wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

ŚDS w Przysiekach działa przez 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie – od 7.30 do 15.30.

Podstawą przyjęcia do Domu jest decyzja administracyjna wydana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie.

Cele Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach:

 1. Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
 2. Rehabilitacja społeczna.
 3. Integracja społeczna.
 4. Zapewnienie wsparcia i organizacja samopomocy kierowanej do uczestników i ich środowiska.
 5. Umożliwienie rozrywki i rekreacji.
 6. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczestnika.
 7. Rozwój zainteresowań.

Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i umiejętności społecznych (nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny, kulinarny, umiejętności praktycznych, gospodarowania własnymi środkami finansowymi), umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, spędzania czasu wolnego - polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

W Domu prowadzona jest terapia zajęciowa (w pracowniach: edukacyjnej, plastycznej, rękodzieła, komputerowo - muzycznej), terapia ruchowa, poradnictwo psychologiczne, praca socjalna, fizjoterapia.

Dom zapewnia pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w załatwianiu spraw urzędowych oraz dba o poprawę jakości życia uczestników poprzez współpracę z instytucjami wspierającymi i działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Dąży do integracji uczestników ze zdrowym społeczeństwem poprzez reprezentowanie ich interesów w społeczności lokalnej oraz podejmuje działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi. Organizuje spotkania i imprezy umożliwiając w ten sposób integrację z innymi osobami z niepełnosprawnością, objętymi wsparciem przez inne placówki.

 

Stanowiska pracownicze:

 1. Kierownik
 2. Starszy pracownik socjalny
 3. Starszy terapeuta – 2 etaty
 4. Terapeuta
 5. Starszy terapeuta zajęciowy
 6. Główny księgowy
 7. Kierowca-konserwator
 8. Sprzątaczka
 9. Umowy zlecenia:
 10. Psycholog
 11. Fizjoterapeuta

Galeria

Obraz: img_20190509_095452.jpg
img_20190509_095452.jpg

w2q76y9jns w2q76y9jns
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się