2021-02-15

Ogłoszenie o naborze - 15.02.2021 r.

Skołyszyn, dnia 15 lutego 2021 r.

OA.IV.2110.1.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Skołyszyn

ogłasza

otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

 

 1. Stanowisko pracy:podinspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

 

 1. Wymagania od kandydata:

 

 1. Wymagania niezbędne od kandydata:
 2. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą się również ubiegać osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych),
 3. wykształcenie wyższe,
 4. umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni
  z praw publicznych,
 6. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz niekaralność za umyślne przestępstwa skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia.

 

 1. Wymagania dodatkowe od kandydata:
 2. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku gospodarka odpadami lub ochrona środowiska, administracja, prawo, ekonomia,
 3. Znajomość przepisów prawa związanych ze stanowiskiem pracy, w tym m.innymi: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o gospodarce komunalnej,
 4. sprawność w organizowaniu swojego stanowiska pracy,
 5. umiejętność podejmowania decyzji,
 6. cechy osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność.

 

 1. Zakres z zakresu gospodarki nieruchomościami obejmują m. innymi:
 2. przygotowanie sprawozdań z wpływów, zobowiązań i należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 3. przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy, w tym Regulaminów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 4. analizowanie dochodów gminy w zakresie wpływów z opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 5. naliczanie, pobieranie, ewidencjonowanie i egzekwowanie należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 6. nadzór nad kontrolą dotyczącą opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, 
  w tym prowadzenie rejestru BDO,
 7. rozpatrywanie podań o zastosowanie ulg, umorzeń, darowizn, rozkładania na raty
  w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 8. windykacja należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 9. przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 10. rozpatrywanie wniosków dotyczących pomocy publicznej oraz pomocy de minimis,
 11. wydawanie kwitariuszy sołtysom , rozliczanie sołtysów z pobranych wpłat i naliczanie im wynagrodzenia (inkaso),
 12. bieżąca obsługa petentów, w tym przyjmowanie deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydawanie worków oraz kodów identyfikujących właścicieli nieruchomości, z których oddawane są odpady.

 

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku, na który prowadzony jest nabór:

       Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38-242  Skołyszyn

Forma zatrudnienia: umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas   nieokreślony, pełny wymiar czasu pracy.

       Warunki pracy:

 1. praca na stanowisku obok pracy biurowej wiąże się z wyjazdami służbowymi poza teren biura,
 2. praca wykonywana jest w pozycji siedzącej, a także stojącej,
 3. praca wiąże się z przebywaniem z grupą osób w pomieszczeniach zamkniętych,
 4. praca przy monitorze komputerowym,
 5. praca wymagająca umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresującymi,
 6. praca wymaga obsługi komputera przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

       Narzędzia pracy: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnychw rozumieniu przepisów
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  w Urzędzie Gminy Skołyszyn w miesiącu lipcu 2020 roku wynosił więcej niż 6 %.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. List motywacyjny z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu
  e-mail lub numeru telefonu,
 3. Życiorys/ curriculum vitae,
 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie- zgodnie
  z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia,
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub spełnianiu warunków, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych,
 6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
 7. Kopie świadectw pracy potwierdzający wymagany staż pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu oświadczenie kandydata o zatrudnieniu na danym stanowisku pracy),
 8. Oświadczenie  kandydata o:

-posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

-braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-posiadaniu nieposzlakowanej opinii

zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia.

 1. Kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
  i umiejętności,
 2. Klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do celów rekrutacji - zgodnie                        z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia.
 3. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych kandydata do pracy na stanowisku urzędniczym.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW (warunek konieczny):

 1. Wszystkie dokumenty, oświadczenia, list motywacyjny, cv - powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
 2. Kserokopie przedłożonych dokumentów powinny zostać poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 3. W przypadku braku podpisu lub poświadczenia przez kandydata za zgodność
  z oryginałem dokument będzie uznawany za nieważny i nie będzie brany pod uwagę.
 4. W swojej ofercie kandydat powinien podać nr telefonu i adres e-mail.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
 6. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
  z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r.                       poz. 1781 t.j.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.)”

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe
w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata.

 

Urząd Gminy Skołyszyn informuje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Skołyszyn, reprezentowany przez Wójta Gminy Skołyszyn.
 2. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną
  w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze. 
 3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Skołyszyn.
 4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wskazani jako kolejni kandydaci do zatrudnienia (do dwóch kolejnych) mogą być odebrane osobiście przez osoby zainteresowane w ciągu miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru.
  Po tym czasie zostaną zniszczone.
 5. Dane osób wskazanych jako kolejni kandydaci do zatrudnienia (do dwóch kolejnych)będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zatrudnienia osoby wyłonionej w trakcie naboru, a następnie, jeśli nie dojdzie do zatrudnienia tych osób, zostaną zniszczone.
 6. Forma składania dokumentów:
 7. Wymagane dokumenty aplikacyjne  określone w pkt. VI ogłoszenia należy złożyć                  (w zaklejonej kopercie) w Sekretariacie Urzędu Gminy Skołyszyn pokój nr 9 (I piętro),
  adres: Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn lub przesłać na adres: Urząd Gminy Skołyszyn,
  Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn, w terminie do dnia 26 lutego 2021 r.
  do godz. 13.00.
  Liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Skołyszyn. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Skołyszyn po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Skołyszyn).
 8. Na kopercie należy zamieścić dopisek „Nie otwierać” oraz „Nabór na stanowisko podinspektora ds. gospodarowania odpadami komunalnymi”
 9. Złożone dokumenty będą badane pod względem kompletności wymaganych dokumentów i spełnienia przez kandydatów wymagań na wskazane stanowisko.
 10. Dodatkowe informacje na etapie składania aplikacji można uzyskać pod numerem telefonu: (13) 44 917 53 – Izabela Jankowska - Zawada lub  (13) 44 917 28 - Krzysztof Słowik.
 11. Nabór będzie przebiegać następująco:

Etap I: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod katem spełnienia wymogów formalnych. Osoby spełniające wymagania określone wyżej (formalne) zostaną zaproszone do II Etapu rekrutacji jakim jest rozmowa kwalifikacyjna. Informacja o ocenie formalnej zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skołyszyn w zakładce „Nabór na wolne stanowiska”.

Etap II: Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy przeszli Etap pierwszy. O terminie
i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie lub mailowo). Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skołyszyn w zakładce „Nabór na wolne stanowiska”.

Skołyszyn, dnia 15 lutego 2021 r.

Wójt Gminy Skołyszyn
Bogusław Kręcisz

Załączniki

  zal_ogl_z2021-39.pdf 1,08 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się