2020-01-31

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

Nowa strona 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

Gmina Skołyszyn, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych (pow. 30 tys. euro), jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

 

Lp.

Przedmiot zamówieni\a

Rodzaj zamówienia (robota budowlana, dostawa, usługa)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia brutto

[zł]

Przewidywany termin wszczęcia post. w ujęciu kwartalnym

Uwagi

1

Przebudowa dróg gminnych publicznych oraz wewnętrznych – wykonanie nawierzchni bitumicznych

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

350 000,00

II, III

 

2

Świadczenie usług wywozu i magazynowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach w roku 2021

Usługa

Przetarg nieograniczony

250 000,00

IV

 

3

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Skołyszyn w okresie od IX 2020 r. do XII 2021 r.

Usługa

Przetarg nieograniczony

2 500 000,00

II, III

 

4

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Skołyszyn oraz jednostek organizacyjnych w roku 2021

Dostawa

Przetarg nieograniczony

250 000,00

IV

 

5

Zakup energii elektrycznej dla Gminy Skołyszyn i jednostek organizacyjnych w roku 2021

Dostawa

Przetarg nieograniczony/Licytacja elektroniczna

600 000,00

III, IV

Postępowanie może być prowadzone przez ZGDW w Jaśle

6

Wspólny zakup gazu dla Gmin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w roku 2021

Dostawa

Przetarg nieograniczony/Licytacja elektroniczna

700 000,00

III, IV

Postępowanie może być prowadzone przez ZGDW w Jaśle

7

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Harklowej

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

560 000,00

I

Dofinansowanie RPO

8

Wykonanie: zbiornika magazynowego, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej rozdzielczej, monitoringu i sterowania systemem zaopatrzenia w wodę w ramach projektu: „Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości: Harklowa, Kunowa  i Pusta Wola – etap I

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

3 900 000,00

I

Dofinansowanie PROW

9

Przebudowa rozbudowa, oraz nadbudowa istniejącego budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcanach o nowy budynek Zdrowia oraz budynek garażowy dla OSP na działce nr ewid. 1642 w Święcanach

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

1 500 000,00

I – II

Pod warunkiem uzyskania dofinansowania

10

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skołyszyn

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

409 000,00

II – IV

 

11

Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Skołyszyn poprzez doposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych w ramach Osi priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" – zakup samochodu

Dostawa

Przetarg nieograniczony

431 993,00

I – II

Dofinansowanie Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020

12

Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego"

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

510 229,00

I – II

Dofinansowanie PROW

13

Wykonanie termomodernizacji budynku Domu Ludowego w Siedliskach Sławęcińskich

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

250 000,00

I – II

 

14

Budowa oświetlenia terenu sportowego w miejscowości Skołyszyn (stadion)

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

150 000,00

II – III

 

15

Udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, na finansowanie planowanego deficytu budżetu na finansowanie wydatków majątkowych nie mających pokrycia w planowanych dochodach

Usługa

Przetarg nieograniczony

395 000,00

III - IV

 

 

Opracował: Grzegorz Szański

Bogusław Kręcisz

Wójt Gminy Skołyszyn

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się