2019-11-28

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi [...]

OA.r.523.1.2019

Zaproszenie do konsultacji społecznych

 

Wójt Gminy Skołyszyn zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących
w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Skołyszyn
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

 

Wypełniony formularz konsultacji należy składać w terminie
od dnia 28 listopada do dnia 9 grudnia 2019 r. w następujący sposób:

 

- konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i uwag za pomocą „Formularza konsultacji projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Skołyszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”,

 

-za pomocą poczty elektronicznej na adres: konsultacje@skolyszyn.pl (z dopiskiem „KONSULTACJE NGO”),

 

- bezpośrednio w budynku Urzędu Gminy Skołyszyn, adres: Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn w pok. Nr 9 (Sekretariat Urzędu) - w godzinach pracy Urzędu.

 

W załączeniu:

-Zarządzenie Nr 144/2019 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie  przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Skołyszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2020 rok”

 

- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Skołyszyn
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

 

- Uzasadnienie do uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Skołyszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

 

- Formularz konsultacji projektu Uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Skołyszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2020 rok”

 

 

 

Załączniki

  Zarządzenie Nr 144/2019 1,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt uchwały 359,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz konsultacji 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Raport z konsultacji.pdf 447,41 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się