2020-02-26

Uchwały 2014 - 2018

Nr data w sprawie  
I/1/14 01.12.2014 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
II/2/14 05.12.2014 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy image
II/3/14 05.12.2014 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy image
II/4/14 05.12.2014 ustalenia składów osobowych komisji Rady Gminy image
II/5/14 05.12.2014 ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Skołyszyn image
II/6/14 05.12.2014 zmian budżetu gminy na 2014 r. image
II/7/14 05.12.2014 obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego image
II/8/14 05.12.2014 zmieniająca uchwałę Nr IV/23/11 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia diet radnych, zryczałtowanej diety przewodniczącego Rady Gminy oraz sposobów ustalenia należności z tytułu zwrotów kosztów podróży służbowych radnych gminy image
II/9/14 30.12.2014 Uchwała budżetowa Gminy Skołyszyn na 2015 rok. image
II/10/14 30.12.2014 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2015 - 2018 image
III/11/14 30.12.2014 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego w 2015 r. oraz upoważnienia Wójta Gminy Skołyszyn do zawarcia umowy. image
III/12/14 30.12.2014 zmian budżetu gminy na 2014 rok. image
III/13/14 30.12.2014 ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Skołyszyn, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. image
III/14/14 30.12.2014 zwolnienia zakładu budżetowego pn. "Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie" z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Skołyszyn. image
III/15/14 30.12.2014 dopłaty do 1m3 wody oraz do 1m3 ścieków w 2015 r. image
III/16/14 30.12.2014 ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych na terenie Gminy Skołyszyn image
III/17/14 30.12.2014 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skołyszyn na 2015 r. image
III/18/14 30.12.2014 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Skołyszyn na 2015 r. image
III/19/14 30.12.2014 zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi. image
III/20/14 30.12.2014 sposobu realizacji zadań z zakresu stomatologii przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie. image
III/21/14 30.12.2014 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skołyszyn image
III/22/14 30.12.2014 utworzenia mieszkaniowego zasobu Gminy Skołyszyn oraz uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania tym zasobem w latach 2015 - 2019. image
III/23/14 30.12.2014 rocznego programu współpracy Gminy Skołyszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015. image
IV/24/15 05.03.2015 zmian budżetu gminy na 2015 r. image
IV/25/15 05.03.2015 nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków fundusz sołecki image
IV/26/15 05.03.2015 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skołyszyn image
IV/27/15 05.03.2015 zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach na rok 2015. image
IV/28/15 05.03.2015 uchylenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie image
IV/29/15 05.03.2015 określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów image
V/30/15 20.04.2015 zmian budżetu gminy na 2015 rok. image
V/31/15 20.04.2015 inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. image
V/32/15 20.04.2015 powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie image
V/33/15 20.04.2015 poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso image
V/34/15 20.04.2015 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skołyszyn na 2015 rok. image
V/35/15 20.04.2015 ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania, a także zakresu świadczonych usług. image
V/36/15 20.04.2015 rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Skołyszyn image
V/37/15 20.04.2015 rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym image
VI/38/15 12.05.2015 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/224/14 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie siedzib obwodowych komisji wyborczych i uchwałę Nr XXXVI/227/14 z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych. image
VI/39/15 12.05.2015 zmian budżetu gminy na 2015 r. image
VII/40/15 25.06.2015 zmian budżetu gminy na 2015 r. image
VII/41/15 25.06.2015 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Skołyszyn wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r. image
VII/42/15 25.06.2015 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skołyszyn z wykonania budżetu za 2014 r. image
VII/43/15 25.06.2015 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie za rok 2014 r. image
VII/44/15 25.06.2015 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie. image
VII/45/15 25.06.2015 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Gminnego Oś1rodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. image
VII/46/15 25.06.2015 uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki image
VII/47/15 25.06.2015 przyjęcia Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020. image
VIII/48/15 26.08.2015 zmian budżetu gminy na 2015 rok image
VIII/49/15 26.08.2015 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu image
VIII/50/15 26.08.2015 powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników image
VIII/51/15 26.08.2015 ustalenia wysokości stawek czynszowych za najem lokali użytkowych będących własnością Gminy Skołyszyn image
VIII/52/15 26.08.2015 ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Skołyszyn image
VIII/53/15 26.08.2015 rozstrzygnięcia skargi na Dyrektora Zespołu szkół Publicznych w Bączalu Dolnym image
VIII/54/15 26.08.2015 rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie. image
VIII/55/15 26.08.2015 przyjęcia apelu do Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie zapisów projektu Prawo wodne image
IX/56/15 23.09.2015 zmieniająca uchwałę Nr VIII/49/15 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu. image
X/57/15 29.10.2015 zmian budżetu gminy na 2015 r. image
X/58/15 29.10.2015 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, terminów płatności sposobu jego poboru oraz zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Skołyszyn image
X/59/15 29.10.2015 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku. image
X/60/15 29.10.2015 wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o gruntach, informacji o lasach. image
X/61/15 29.10.2015 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Skołyszyn image
X/62/15 29.10.2015 przyjęcia regulaminu wyboru ławników do sądów powszechnych image
X/63/15 29.10.2015 wyboru ławnika na kadencję od 2016 r do 2019 r. image
X/64/15 29.10.2015 wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skołyszyn image
X/65/15 29.10.2015 uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki image
X/66/15 29.10.2015 wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym image
X/67/15 29.10.2015 rocznego programu współpracy Gminy Skołyszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2016. image
X/68/15 29.10.2015 zmieniająca uchwałę Nr VIII/49/15 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 26 sierpnia 2015 r., zmienionej uchwałą Nr IX/56/15 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 23 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu. image
XI/69/15 26.11.2015 zmian budżetu gminy na 2015 rok. image
XI/70/15 26.11.2015 zmieniająca uchwałę Nr X/58/15 z dnia 29 paŸdziernika 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, terminów płatności, sposobu jego poboru oraz zwoleń w tym podatku na terenie Gminy Skołyszyn image
XI/71/15 26.11.2015 zmieniająca uchwałę Nr X/60/15 z dnia 29 paŸdziernika 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o nieruchomościach, informacji o gruntach, informacji o lasach image
XI/72/15 26.11.2015 obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego image
XI/73/15 26.11.2015 upoważnienia Wójta Gminy Skołyszyn do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2015 r. image
XII/74/15 29.12.2015 zmian budżetu gminy na 2015 r. image
XII/75/15 29.12.2015 dopłaty do 1m3 wody oraz 1m3 ścieków w 2016 r. image
XII/76/15 29.12.2015 Uchwała Budżetowa Gminy Skołyszyn na 2016 r. image
XII/77/15 29.12.2015 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2016 - 2019 image
XII/78/15 29.12.2015 ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Skołyszyn, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego image
XII/79/15 29.12.2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skołyszyn na 2016 r. image
XII/80/15 29.12.2015 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Skołyszyn na 2016 r. image
XII/81/15 29.12.2015 przyjęcia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skołyszyn image
XII/82/15 29.12.2015 rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Skołyszyn image
XIII/83/16 25.01.2016 zmiany uchwały nr X/59/15 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 29.10.2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku. image
XIII/84/16 25.01.2016 wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skołyszyn. image
XIV/85/16 10.03.2016 zmian budżetu gminy na 2016 rok. image
XIV/86/16 10.03.2016 zmieniająca uchwałę Nr XII/77/15 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2016 - 2019. image
XIV/87/16 10.03.2016 wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Skołyszyn środków stanowiących fundusz sołecki image
XIV/88/16 10.03.2016 zmiany Statutu Gminy Skołyszyn image
XIV/89/16 10.03.2016 zmiany uchwały Nr V/32/15 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie image
XIV/90/16 10.03.2016 zmiany zasad wynajmu pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego przekazanych w zarząd sołectwom image
XIV/91/16 10.03.2016 uchylenia Oceny Aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Skołyszyn image
XIV/92/16 10.03.2016 przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Skołyszyn image
XIV/93/16 10.03.2016 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skołyszyn na 2016 r. image
XIV/94/16 10.03.2016 zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach na rok 2016. image
XIV/95/16 10.03.2016 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach image
XIV/96/16 10.03.2016 ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Skołyszyn image
XV/97/16 09.04.2016 zmian budżetu gminy na 2016 r. image
XV/98/16 09.04.2016 ustalenia składów liczbowych komisji Rady Gminy. image
XV/99/16 09.04.2016 wyboru przewodniczącego stałych komisji Rady Gminy image
XV/100/16 09.04.2016 ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy. image
XV/101/16 09.04.2016 ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Skołyszyn, zasad ich przyznawania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. image
XVI/102/16 28.04.2016 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów image
XVI/103/16 28.04.2016 zmian budżetu gminy na 2016 r. image
XVI/104/16 28.04.2016 zmieniająca uchwałę Nr XII/77/15 rady Gminy Skołyszyn z dnia 29 grudnia 2015 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2016-2019. image
XVII/105/16 02.06.2016 zmian budżetu gminy na 2016 r. image
XVII/106/16 02.06.2016 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Skołyszyn wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r. image
XVII/107/16 02.06.2016 udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Skołyszyn z wykonania budżetu za 2015 r. image
XVII/108/16 02.06.2016 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie za rok 2015. image
XVII/109/16 02.06.2016 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie image
XVII/110/16 02.06.2016 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie za rok 2015. image
XVII/111/16 02.06.2016 przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skołyszyn image
XVII/112/16 02.06.2016 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. image
XVII/113/16 02.06.2016 terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skołyszyn image
XVII/114/16 02.06.2016 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki takiej opłaty, oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności image
XVII/115/16 02.06.2016 ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skołyszyn image
XVII/116/16 02.06.2016 wydania opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne należące do osób fizycznych na terenie Gminy Skołyszyn image
XVII/117/16 02.06.2016 przystąpienia Gminy Skołyszyn do Stowarzyszenia "Beskid Zielony: Lokalna Organizacja Turystyczna image
XVII/118/16 02.06.2016 rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym image
XVIII/119/16 22.06.2016 zmian budżetu gminy na 2016 r. image
XVIII/120/16 22.06.2016 zmieniająca uchwałę nr XII/77/15 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2016 - 2019 image
XVIII/121/16 22.06.2016 zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej image
XVIII/122/16 22.06.2016 zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej image
XVIII/123/16 22.06.2016 zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej image
XVIII/124/16 22.06.2016 zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej image
XVIII/125/16 22.06.2016 zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej image
XVIII/126/16 22.06.2016 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skołyszyn w roku 2016. image
XVIII/127/16 22.06.2016 zaciągnięcia zobowiązania wekslowego image
XVIII/128/16 22.06.2016 zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Skołyszyn projektu "Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec" image
XIX/129/16 06.07.2016 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skołyszyn. image
XIX/130/16 06.07.2016 ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli położonych na terenie Gminy Skołyszyn image
XIX/131/16 06.07.2016 poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso image
XIX/132/16 06.07.2016 zmian budżetu gminy na 2016 r. image
XIX/133/16 06.07.2016 zmieniająca uchwałę Nr XII/77/15 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2016 - 2019 image
XX/134/16 29.08.2016 zmian budżetu gminy na 2016 r. image
XX/135/16 29.08.2016 zmieniająca uchwałę Nr XII/77/15 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2016 - 2019. image
XX/136/16 29.08.2016 zmieniająca uchwałę Nr VII/42/07 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych. image
XX/137/16 29.08.2016 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Skołyszyn a Powiatem Jasielskim dotyczącego zasad prowadzenia międzyszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego image
XX/138/16 29.08.2016 wyrażenia zgody na przejęcie zadania przez Gminę Skołyszyn od Gminy Szerzyny w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy SOSW w Jaśle. image
XX/139/16 29.08.2016 ustalenia Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie image
XX/140/16 29.08.2016 zmian budżetu gminy na 2016 rok. image
XXI/141/16 05.09.2016 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu. image
XXI/142/16 05.09.2016 upoważnienia Wójta Gminy Skołyszyn do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustalona w budżecie na 2016 r. image
XXI/143/16 05.09.2016 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu. image
XXII/144/16 04.10.2016 zmian budżetu gminy na 2016 r. image
XXII/145/16 04.10.2016 utworzenia Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim image
XXII/146/16 04.10.2016 przyjęcia Statutu Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim image
XXII/147/16 04.10.2016 zarządzenia wyborów uzupełniających na członka rady sołeckiej wsi Skołyszyn image
XXIII/148/16 17.11.2016 zmian budżetu gminy na 2016 r. image
XXIII/149/16 17.11.2016 zmieniająca uchwale Nr XII/77/15 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2016 - 2019 image
XXIII/150/16 17.11.2016 obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego image
XXIII/151/16 17.11.2016 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, terminów płatności sposobu jego poboru oraz zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Skołyszyn image
XXIII/152/16 17.11.2016 określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku. image
XXIII/153/16 17.11.2016 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Skołyszyn. image
XXIII/154/16 17.11.2016 określenia jednostki obsługującej prowadzącej wspólną obsługę finansowo-księgową, administracyjną i organizacyjna dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Skołyszyn oraz nadania jej statutu. image
XXIII/155/16 17.11.2016 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skołyszyn na 2017 r. image
XXIII/156/16 17.11.2016 Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii Gminy Skołyszyn na 2017 r. image
XXIII/157/16 17.11.2016 rocznego programu współpracy Gminy Skołyszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 r. image
XXIV/158/16 28.12.2016 dopłaty do 1m3 wody oraz do 1 m3 ścieków w 2017 roku. image
XXIV/159/16 28.12.2016 Uchwała Budżetowa Gminy Skołyszyn na 2017 r. image
XXIV/160/16 28.12.2016 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2017 - 2021 image
XXIV/161/16 28.12.2016 zmian budżetu gminy na 2016 r. image
XXIV/162/16 28.12.2016 ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy Skołyszyn, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. image
XXIV/163/16 28.12.2016 zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. "Instalacje systemów odnawialnych Ÿródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" image
XXIV/164/16 28.12.2016 ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznego przedszkola wchodzącego w skład Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie image
XXIV/165/16 28.12.2016 ustanowienia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w Gminie Skołyszyn image
XXIV/166/16 28.12.2016 Uchylona - określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Skołyszyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z terenu Gminy Skołyszyn image
XXV/167/17 09.02.2017 projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego image
XXV/168/17 09.02.2017 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres I" w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 image
XXV/169/17 09.02.2017 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres II" w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 image
XXV/170/17 09.02.2017 zmian budżetu gminy na 2017 r. image
XXV/171/17 09.02.2017 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/160/16 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2017 - 20121 image
XXVI/172/17 08.03.2017 zmian budżetu gminy na 2017 rok. image
XXVI/173/17 08.03.2017 zmieniająca uchwałę nr XXIV/160/16 rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 207 - 2021. image
XXVI/174/17 08.03.2017 zmian budżetu gminy na 2017 r. image
XXVI/175/17 23.03.2017 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/160/16 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2017 - 2021. image
XXVI/176/17 23.03.2017 określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Skołyszyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z terenu Gminy Skołyszyn image
XXVI/177/17 23.03.2017 dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego image
XXVI/178/17 23.03.2017 uchylenia VII Zmiany Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn image
image
image
image
image
image
image
XXVI/179/17 23.03.2017 przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skołyszyn na 2017 rok image
XXVI/180/17 23.03.2017 zatwierdzenia planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach na rok 2017. image
XXVI/181/17 23.03.2017 rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki komunalnej w Skołyszynie. image
XXVI/182/17 19.04.2017 zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/147/17 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. image
XXIX/183/17 14.06.2017 zmian budżetu gminy na 2017 rok. image
XXIX/184/17 14.06.2017 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/160/16 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w s w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2017 - 2021 image
XXIX/185/17 14.06.2017 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Skołyszyn wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu za 2016 r. image
XXIX/186/17 14.06.2017 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skołyszyn z wykonania budżetu za 2016 rok image
XXIX/187/17 14.06.2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie za rok 2016. image
XXIX/188/17 14.06.2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie image
XXIX/189/17 14.06.2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i czytelnictwa w Skołyszynie za rok 2016. image
XXIX/190/17 14.06.2017 zmieniająca uchwałę nr XVII/111/16 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skołyszyn. image
XXIX/191/17 14.06.2017 zmieniająca uchwałę nr XVII/112/16 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi image
XXIX/192/17 14.06.2017 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2022 image
XXX/193/17 13.07.2017 zmian budżetu gminy na 2017 rok. image
XXX/194/17 13.07.2017 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/160/16 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2017 - 2021. image
XXX/195/17 13.07.2017 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - Kunowa - Pusta wola w km 5+000-5+557 w m. Pusta Wola w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - część I" image
XXX/196/17 13.07.2017 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1831R Skołyszyn - Lisów w miejscowości Lisów w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy grogach powiatowych". image
XXX/197/17 13.07.2017 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu Jasielskiego, na realizację zadania pn. budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1832R Bączal - Skołyszyn w m. Bączal image
XXX/198/17 13.07.2017 zmiany uchwały Nr XII/81/15 rady gminy Skołyszyn z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia i realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skołyszyn. image
XXXI/199/17 30.08.2017 zmian budżetu gminy na 2017 r. image
XXXI/200/17 30.08.2017 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/160/16 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2017-2021 image
XXXI/201/17 30.08.2017 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - Kunowa - Pusta Wola w km. 5+000-5+557 w m. Pusta Wola w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg i mostów powiatowych" image
XXXI/202/17 30.08.2017 wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym image
XXXI/203/17 30.08.2017 zmiany nazwy Szkoły podstawowej w Skołyszynie imieniem Juliana Bruna image
XXXI/204/17 30.08.2017 wyrażenia zgody na przejęcie zadania przez Gminę Skołyszyn od Gminy Szerzyny w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy SOSW w Jaśle image
XXXI/205/17 30.08.2017 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Skołyszyn celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Skołyszyn image
XXXII/206/17 30.08.2017 zmian budżetu gminy na 2017 rok image
XXXII/207/17 20.09.2017 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/160/16 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2017-2021. image
XXXII/208/17 20.09.2017 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna - Lisów - Skołyszyn w km. 2+637 - 2+720 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg i mostów powiatowych image
XXXII/209/17 20.09.2017 zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE image
XXXII/210/17 20.09.2017 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie wydatków majątkowych nie mających pokrycia w planowanych dochodach image
XXXIII/211/17 27.09.2017 zmian budżetu gminy na 2017 r. image
XXXIII/212/17 27.09.2017 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/160/16 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2017 - 2021 image
XXXIV/213/17 06.11.2017 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Skołyszyn image
XXXV/214/17 16.11.2017 zmian budżetu gminy na 2017 rok. image
XXXV/215/17 16.11.2017 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna - Lisów - Skołyszyn w km. 2+720 - 4+702 w miejscowości Lisów i Skołyszyn realizowanego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych image
XXXV/216/17 16.11.2017 obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego image
XXXV/217/17 16.11.2017 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, terminów płatności, sposobu jego poboru oraz zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Skołyszyn image
XXXV/218/17 16.11.2017 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku image
XXXV/219/17 16.11.2017 uchylająca uchwałę w sprawie zamiany nazwy Szkoły Podstawowej w Skołyszynie imieniem Juliana Bruna image
XXXV/220/17 16.11.2017 uchylenia nadania szkole Podstawowej w Skołyszynie imienia Juliana Bruna image
XXXV/221/17 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Rejtana w Bączalu Dolnym i Gimnazjum w Bączalu dolnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Rejtana w Bączalu Dolnym image
XXXV/222/17 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Kunowej w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Kunowej i Gimnazjum w Kunowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Królowej Jadwigi w Kunowej image
XXXV/223/17 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Święcanach w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Święcanach i Gimnazjum w Święcanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Święcanach image
XXXV/224/17 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Harklowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Harklowej. image
XXXV/225/17 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jabłonicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Jabłonicy image
XXXV/226/17 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Lisowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Macieja Rataja w Lisowie image
XXXV/227/17 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Przysiekach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Anny Jenke w Przysiekach image
XXXV/228/17 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Skołyszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Skołyszynie. image
XXXV/229/17 16.11.2017 uchwalenia dokumentu Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skołyszyn image
XXXV/230/17 16.11.2017 przystąpienia Gminy Skołyszyn do stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska z siedzibą w Rzeszowie image
XXXV/231/17 16.11.2017 rocznego programu współpracy Gminy Skołyszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 r. image
XXXV/232/17 16.11.2017 upoważnienia Wójta Gminy Skołyszyn do zatwierdzenia w imieniu organu prowadzącego zindywidualizowanych diagnoz potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów, nauczycieli oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Skołyszyn image
XXXV/233/17 16.11.2017 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/160/16 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2017-2021 image
XXXVI/234/17 28.11.2017 dopłaty do 1m3 wody oraz 1 m3 ścieków w 2018 roku image
XXXVI/235/17 28.12.2017 Uchwała Budżetowa Gminy Skołyszyn na 2018 rok. image
XXXVI/236/17 28.12.2017 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2018 - 2022 image
XXXVI/237/17 28.12.2017 zmian budżetu gminy na 2017 rok image
       
XXXVI/240/17 28.12.2017 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skołyszyn na 2018 rok image
XXXVI/241/17 28.12.2017 Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii Gminy Skołyszyn na 2018 r. image
XXXV/242/17 28.12.2017 nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie image
XXXVI/243/17 28.12.2017 ustalenia wielkości diety dla sołtysów Gminy Skołyszyn image
XXXVII/244/18 12.01.2018 zmian budżetu gminy na 2018 r. image
XXXVII/245/18 12.01.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/236/17 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2018 - 2022. image
XXXVII/246/18 12.01.2018 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres I" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 image
XXXVII/247/18 12.01.2018 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ?Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 image
XXXVIII/248/18 27.03.2018 zmian budżetu gminy na 2018 rok. image
XXXVIII/249/18 27.03.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/236/17 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2018 - 2022. image
XXXVIII/250/18 27.03.2018 zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej image
XXXVIII/251/18 27.03.2018 dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Skołyszyn za pomocą instrumentu płatniczego image
XXXVIII/252/18 27.03.2018 podziału Gminy Skołyszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. image
XXXVIII/253/18 27.03.2018 podziału Gminy Skołyszyn na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. image
XXXVIII/254/18 27.03.2018 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Skołyszyn a Gminą Jasło w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków mieszkańców miejscowości Trzcinica, gmina Jasło. image
XXXVIII/255/18 27.03.2018 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gmina Skołyszyn a Gmina Szerzyny w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Szerzyny, gmina Szerzyny. image
XXXVIII/256/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu Sołectwa Bączal Dolny image
XXXVIII/257/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu Sołectwa Bączal Górny image
XXXVIII/258/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu Sołectwa Harklowa image
XXXVIII/259/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu Sołectwa Jabłonica image
XXXVIII/260/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu Sołectwa Kunowa image
XXXVIII/261/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu Sołectwa Lisów image
XXXVIII/262/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu Sołectwa Lipnica Górna image
XXXVIII/263/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu Sołectwa Przysieki image
XXXVIII/264/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu Sołectwa Pusta Wola image
XXXVIII/265/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu Sołectwa Siedliska Sławęcińskie image
XXXVIII/266/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu Sołectwa Siepietnica image
XXXVIII/267/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu Sołectwa Sławęcin image
XXXVIII/268/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu Sołectwa Skołyszyn image
XXXVIII/269/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu Sołectwa Święcany image
XXXVIII/270/18 27.03.2018 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Skołyszyn na 2018 rok. image
XXXVIII/271/18 27.03.2018 zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach na rok 2018. image
XXXVIII/272/18 27.03.2018 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach image
XXXIX/273/18 16.04.2018 zmian budżetu gminy na 2018 rok image
XL/273/18 21.05.2018 dopłaty do 1m3 wody oraz 1m3 ścieków image
XL/274/18 21.05.2018 przystąpienia Gminy Skołyszyn do realizacji projektu pn. "Nowa jakość kształcenia w Gminie Skołyszyn", złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18.018/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.2 "Poprawa jakości kształcenia ogólnego" image
XL/275/18 21.05.2018 zmian budżetu gminy na 2018 rok. image
XLI/276/18 06.06.2018 zmian budżetu gminy na 2018 rok image
XLI/277/18 06.06.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/236/17 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2018-2022 image
XLI/278/18 06.06.2018 zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej image
XLI/279/18 06.06.2018 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Skołyszyn wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. image
XLI/280/18 06.06.2018 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skołyszyn z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok image
XLI/281/18 06.06.2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie za rok 2017. image
XLI/282/18 06.06.2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie za rok 2017 image
XLI/283/18 06.06.2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie image
XLI/284/18 06.06.2018 wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Skołyszyn image
XLI/285/18 06.06.2018 przekazania do zaopiniowania właściwemu miejscowo dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Skołyszyn opracowanego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie image
XLI/286/18 06.06.2018 szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych image
XLI/287/18 06.06.2018 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023 image
XLI/288/18 06.06.2018 wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki takiej opłaty, oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności image
XLI/289/18 06.06.2018 ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Skołyszyn image
XLI/290/18 06.06.2018 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1831R Skołyszyn - Lisów w obrębie Szkoły Podstawowej w miejscowości Lisów w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy dragach powiatowych" image
XLI/291/18 06.06.2018 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1863R Skołyszyn - Harklowa - gr. województwa - Wójtowa - Lipinki w miejscowości Harklowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy dragach powiatowych" image
XLII/292/18 27.06.2018 zmian budżetu gminy na 2018 rok image
XLIII/293/18 19.07.2018 zmian budżetu gminy na 2018 r. image
XLIII/294/18 19.07.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/236/17 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2018 - 2022. image
XLIII/295/18 19.07.2018 przyznania pomocy de minimis uczestnikom projektu pn. "Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących so Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" image
XLIII/296/18 19.07.2018 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie image
XLIV/297/18 20.08.2018 zmian budżetu gminy na 2018 rok. image
XLIV/298/18 20.08.2018 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na finansowanie wydatków majątkowych nie mających pokrycia w planowanych dochodach image
XLIV/299/18 20.08.2018 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Skołyszyn image
XLIV/300/18 20.08.2018 określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Skołyszyn image
XLIV/301/18 20.08.2018 ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli z terenu Gminy Skołyszyn image
XLV/302/18 04.10.2018 zmian budżetu gminy na 2018 rok. image
XLV/303/18 04.10.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/236/17 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2018 - 2022 image
XLV/304/18 04.10.2018 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Skołyszyn image

 


 
 

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..