2019-09-05

Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkoł w Skołyszynie

Adres:

Skołyszyn

38-242 Skołyszyn

tel./fax. (013) 44 91 820

e-mail: gzeasskolyszyn@poczta.onet.pl
 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku:  od godz. 7:30 do godz. 15:30
 

GZOEAS jest jednostką organizacyjną Gminy i realizuje jej zadania w zakresie oświaty i wychowania realizuje zadania zlecone przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w zakresie ustalonym właściwymi przepisami prawa. Rejon działań jednostki budżetowej obejmuje Gminę Skołyszyn
W szczególności GZOEAS odpowiada za:

  • obsługę spraw administracyjno - gospodarczych placówek oświatowych;
  • załatwianie formalnych spraw kadrowych (bez wchodzenia w kompetencje dyrektorów);
  • obsługa finansowo-księgowa, organizowanie wypłat wynagrodzeń oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach wraz z prowadzeniem akt osobowych dyrektorów;
  • gospodarowanie środkami z subwencji i dotacji uzyskiwanymi z budżetu gminy w porozumieniu z dyrektorami
  • koordynacja prac inwestycyjnych oraz remontów obiektów szkolnych między placówkami a Urzędem Gminy;
  • prowadzenie prac statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizowanych zadań rzeczowych;
  • opracowywanie projektów planów zadań rzeczowych oraz planów dochodów, wydatków budżetowych i pozabudżetowych (w porozumieniu z dyrektorami) w zakresie dotyczącym oświaty;
  • współpracę i koordynację działań na rzecz zaspokojenia potrzeb materialnych podległych placówek.
  • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowo - wychowawczych.

GZOEAS realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan rzeczowo - finansowy przyjęty prze Radę Gminy, współpracuje ze związkami zawodowymi.
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się