2019-09-03

Gminne Centrum Reagowania w Skołyszynie

ORGANIZACJA GMINNEGO CENTRUM REAGOWANIA

 

 

Wójt Gminy kieruje Systemem Ratowniczo-Gaśniczym, odpowiada za bezpieczeństwo, usuwanie i likwidację skutków klęsk żywiołowych.
Ustala zasady i zakresy odpowiedzialności dla poszczególnych podmiotowi osób w zakresie zarządzania kryzysowego.
Do realizacji tych zadań powołuje Gminny Zespół Reagowania.


Wójt po otrzymaniu informacji o sytuacji kryzysowej:

1.Podejmuje decyzje o zwołaniu w całości lub wg potrzeb członków Gminnego Zespołu Reagowania.
2.Podejmuje decyzje o zwiększeniu obsady Gminnego Centrum Reagowania i pracy w trybie ciągłym.
3.Poleca uruchomienie łączności na potrzeby działań Gminnego Zespołu Reagowania.
4.Zapewnia warunki pracy dla obsady Gminnego Centrum Reagowania.
5.Nawiązuje kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
6.Organizuje działania związane z ochroną ludności na terenach zagrożonych.
7.Określa zasady współpracy z mediami.
 

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

-monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,
-realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej,
-opracowanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego,
-planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu administracji publicznej,
-przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,
-realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.


Zadania Zespołu

1. Informacyjne - informowanie szczebla nadrzędnego, środków masowych przekazu, sąsiednich regionów - o zaistniałych i możliwych nadzwyczajnych zagrożeniach, przebiegu działań ratowniczych oraz powstałych stratach i zniszczeniach, analizowanie publikacji dotyczących sytuacji kryzysowej.
2. Ostrzegawcze - ostrzeganie w trybie alarmowym służb ratowniczych i ludności o możliwościach powstania nadzwyczajnych zagrożeń, przygotowanie komunikatów dla ludności.
3. Koordynacyjne - koordynacja i wspieranie działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki systemu ratowniczego - gaśniczego oraz inne podmioty ratownicze i jednostki współdziałające.
4. Decyzyjne - wdrażanie i realizacja decyzji organów nadrzędnych o użyciu siłi środków do działań ratowniczych, ochrony ludności oraz likwidacji zdarzeń i usuwanie ich skutków.
5. Analityczno planistyczne - przygotowanie analiz, prognoz i opcji działań, planowanie przedsięwzięć, przygotowanie projektów decyzji i zarządzeń, koordynowanie i kontrola realizacji przedsięwzięć.
6. Dokumentacyjne - ewidencjonowanie dokumentów, dokumentowanie zdarzeń, strat i zniszczeń, prowadzenie kalendarium działań.
7. Tworzenie baz danych - gromadzenie i przetwarzanie aktualnych informacji o potencjale ratowniczym gminy i możliwościach jego uzupełnienie.
 

Schemat organizacyjny Gminnego Zespołu Reagowania, wykaz osób funkcyjnych, wykaz członków grup stałych:
Grupa Planowania Cywilnego i Grupa Monitorowania, Prognoz i Analiz oraz grup czasowych:
Grupa Operacji i Działań, Grupa Zabezpieczenia Logistycznego,
Grupa Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno - Bytowej wraz z zakresami obowiązków w załączeniu do Gminnego Planu Reagowania.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się