2019-07-09

Odpowiedzi na zapytania - 2019-07-09

Zamawiający:

GMINA SKOŁYSZYN            

38-242 Skołyszyn 12

tel. /fax 13 4491062-64

e-mail: przetargi@skolyszyn.plgmina@skolyszyn.pl

strona internetowa: www.bip.skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2019-07-09

znak: GPIR.271.1.12.2019

                       

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

                                                      

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Skołyszyn Pańskie Pola – etap II”

 

 

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn.zm.)– przekazuję odpowiedzi na zapytania otrzymane przez Wykonawców dotyczące w/w zamówienia:

                       

Treść zapytań:

 

1.      Czy realizowana inwestycja  ma przyjęte obliczenia opraw  zgodne z klasami oświetlenia dróg M2 , M3, M6, które zapewnią  bezpieczeństwo olśnienia,  dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia

2.      Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane do projektów LCC. Normy na słupy i oświetlenie jakie.                                                                                                                                                                                                                                    Obowiązujące normy   oświetlenia drogowego powinny  zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę  poruszania się  wszystkim uczestników ruchu.  nowych norm: PN-EN 13201-2:2016-03; PN-EN60698-1;  PN-EN60598-2-3;  PN-EN 55015;   PN-EN 61547; PN-EN 6100032; PN-EN 61000-3-3.

3.      Producent  opraw oświetleniowych deklaruje zgodności  z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa  użytkowania:  EN 60598-1 ; EN 60598-2. 
W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU  dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa  UGR Olśnienie odbiciowe Badania na zgodność  Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego.

4.      Brak jest  opisów ogólnych opisów lampy i ich uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lm/m2  1W netto, według zamienników   Zielonych  Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do  rzetelnej przygotowanej wyceny,  dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju i z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej LCC. Wszystkie oprawy LED i sodowe powinny spełniać  niezbędne wytyczne EU. 

 

Treść odpowiedzi:

 

Ad. 1. Ad. 2. Ad. 3 Ad. 4

 

Szczegółowe parametry, normy, wymagane dla oferowanych materiałów oraz dotyczące montażu i robót budowlanych zawarto w projekcie budowlanym oraz szczegółowej specyfikacji technicznej opracowanej przez uprawnionych projektantów.

Dodatkowo w SIWZ wprowadzono dodatkowy opis wymaganych parametrów opraw LED.

Dołączony do SIWZ projekt umowy (zał. nr 2) zawiera następujące zapisy, które należy traktować jako nadrzędne przy sporządzaniu wyceny oferty:

㤠2

ust. 3 : Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, projektem budowlanym, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, używając materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Budowlanych (Dz.U. z 2019 r., poz. 266 z późn.zm.);

ust. 4 : Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę do realizacji zamówienia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

1)    Polskim Normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącym te normy;

2)    wymaganiom dokumentacji projektowo – kosztorysowej;

3)    wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

 

 

                                               

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się