2019-07-12

Informacja z otwarcia ofert

Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2019-07-12

znak sprawy: GPIR.271.1.12.2019

 

 

 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Skołyszyn Pańskie Pola – etap II

 

 

1)    Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
90 000,00 zł.

2)    Wykaz złożonych ofert:

ü  Oferta Nr 1: P.P.U.H. HEAN Spółka z o.o. ul. Biecka 23c 38-300 Gorlice.Cena oferty brutto:83 640,00 zł. Okres gwarancji i rękojmi: 96 m-cy. Termin wykonania: 60 dni.

ü  Oferta Nr 2: Daniel Jeleń D&D Trzcinica 651 38-207 Przysieki.Cena oferty brutto:57 878,88 zł. Okres gwarancji i rękojmi: 60 m-cy. Termin wykonania: 50 dni.

ü  Oferta Nr 3: F.H.U. ALMAX Aneta Liwosz ul. Szczepana 11 38-457 Świerzowa Polska.Cena oferty brutto:55 950,03 zł. Okres gwarancji i rękojmi: 96 m-cy. Termin wykonania: 40 dni.

ü  Oferta Nr 4:Firma Elektryczna i Teletechniczna Kamil Jasiński Przydonica 48
33-318 Gródek Nad Dunajcem.Cena oferty brutto:78 000,00 zł. Okres gwarancji i rękojmi: 96 m-cy. Termin wykonania: 60 dni.

 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, na podstawie art. 24 ust. 11 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje otwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

        

Informacje udostępniono zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.).

 

Bogusław Kręcisz

Wójt Gminy Skołyszyn

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się