2019-07-15

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Skołyszyn, dn. 2019-07-15

znak sprawy: GPIR.271.1.12.2019

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: “Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Skołyszyn Pańskie Pola  - etap II”

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  4

Liczba ofert odrzuconych: 0

 

Wykaz złożonych ofert i przyznana punktacja:

Nazwa Wykonawcy

Punktacja -Cena

Punktacja - Okres gwarancji i rękojmi

Punktacja Ogółem

P.P.U.H. HEAN Spółka z o.o. ul. Biecka 23c 38-300 Gorlice

40,14

40,00

80,14 pkt

Daniel Jeleń D&D Trzcinica 651 38-207 Przysieki

58,00

25,00

83,00 pkt

F.H.U. ALMAX Aneta Liwosz

ul. Szczepana 11 38-457 Świerzowa Polska

60,00

40,00

100 pkt

Firma Elektryczna i Teletechniczna Kamil Jasiński

Przydonica 48 33-318 Gródek Nad Dunajcem

43,04

40,00

83,04 pkt

Wybrano ofertę złożoną przez: F.H.U. ALMAX Aneta Liwosz ul. Szczepana 11 38-457 Świerzowa Polska.

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.).

Bogusław Kręcisz

Wójt Gminy Skołyszyn

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się