2020-05-13

Ogłoszenie z dn. 11.05.2020 r.

 


OGŁOSZENIE NR  12/2020

WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN

z dnia 11 maja 2020 r.

  

Podaje się do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy Skołyszyn znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do:

-     dzierżawy z terenu wsi Lipnica Górna, w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat.

-     użyczenia z terenu wsi Skołyszyn, na okres 5 lat.

Wykazy te wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, a ponadto można się z nim zapoznać w pok. Nr 22 tut. Urzędu w okresie od dnia 12 maja 2020 r. do dnia 2 czerwca 2020 r., a także na stronie internetowej Gminy Skołyszyn i w Biuletynie Informacji Publicznej https://skolyszyn.ssdip.bip.gov.pl/.

Możliwe jest również uzyskanie informacji telefonicznej pod numerem telefonu
(13) 449 -17 - 31.

 

Wójt Gminy Skołyszyn
Bogusław Kręcisz

Zarządzenie nr 64/2020

Zarządzenie nr 65/2020

Zarządzenie nr 66/2020

Zarządzenie nr 67/2020

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się