2020-05-11

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

Skołyszyn, dn. 2020-05-11

znak: GPIR.271.1.10.2020

                       

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

                                                     

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja i przebudowa Domu Ludowego
w Siedliskach Sławęcińskich

 

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn.zm.)– Gmina Skołyszyn przekazuje odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

                       

 

 

Treść zapytań:

1.      Maksymalny okres gwarancji wynosi 120 m-cy, tj. 10 lat, zgodnie z załączoną kartą gwarancyjną. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przeglądy okresowe zamontowanych urządzeń na własny koszt. W związku z tym koszty serwisowania oraz ewentualne naprawy gwarancyjne przez 10 lat Wykonawca powinien skalkulować w cenie zamówienia, co spowoduje jej znaczny wzrost. W ramach tego zadania będą montowane urządzenia elektryczne, podgrzewacze wody, które
w wyniku eksploatacji się naturalnie zużywają. Czy np. spalenie żarówki, zużycie podgrzewacza wody po okresie gwarancji producenta urządzeń będzie podlegało bezpłatnej dostawy, wymiany przez okres 10 lat przez wykonawcę inwestycji ?

 

Treść odpowiedzi:

Ad. 1. 

Wykonawca udziela gwarancji na całość wykonywanego przedmiotu zamówienia, w tym montowany sprzęt i urządzenia. Gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu, takich jak żarówki. Zgodnie z warunkami gwarancji przeglądy gwarancyjne organizuje Zamawiający. Jeżeli w trakcie obowiązywania gwarancji zostaną stwierdzone wady lub uszkodzeniu ulegnie zamontowany sprzęt lub wyposażenie, Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnej naprawy lub wymiany w całym okresie gwarancji.

 

                                                                                   Bogusław Kręcisz

Wójt Gminy Skołyszyn

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się