2019-09-23

Sesja Rady Gminy - 30 września 2019 r. o godz. 15.30

OGŁOSZENIE

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506 t.j.) przewodniczący Rady Gminy zwołuje Sesję Rady Gminy na dzień 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali Nr 7 Urzędu Gminy Skołyszyn.

 

Proponowany porządek sesji:

1.        Otwarcie sesji.

2.        Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.        Przyjęcie porządku.

4.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.        Wybór sekretarza obrad.

6.        Sprawozdanie z wykonania uchwał.

7.        Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

8.        Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok .

9.        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinków dróg Nr 113670R Przysieki – Zawodzie – Pusta Wola, Nr 113668R Pusta Wola – Przysieki – Zawodzie, Nr 113667R Siedliska Sławęcińskie k. Pawluś w kierunku Rzepy – Siedliska Sławęcińskie Równie – Przysieki (wg zał. Graficznego nr 1) kategorii dróg gminnych.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg Nr 1831R Skołyszyn – Lisów, Nr 1834R droga przez wieś Lipnica Górna, Nr 1862R Skołyszyn dojazd do stacji kolejowej w Skołyszynie.

12.    Wolne wnioski i interpelacje radnych.

13.    Zamknięcie obrad sesji.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się