2019-09-19

Zapytanie ofertowe - 2019-09-18

 

GPIR.271.2.69.2019                                                                                       Skołyszyn, 18.09.2019

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Odbiór i utylizacja zdemontowanego eternitu z terenu Gminy Skołyszyn, w ramach programu priorytetowego: Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

 

I.       Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)      Odbiór zdemontowanych płyt azbestowo - cementowych z miejsc ich tymczasowego złożenia (płyt azbestowo – cementowych falistych i płaskich o kodzie 17 06 05), według sporządzonego przez Zamawiającego pisemnego „Zbiorczego zestawienia ilości eternitu na terenie Gminy Skołyszyn zdemontowanego, przeznaczonego do odbioru i utylizacji w 2019 r. – stan na dzień 25-07-2019 r.” – po wcześniejszym zgłoszeniu tego zamiaru właściwemu organowi budowlanemu (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów  zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.). Wykaz ten dodatkowo zawiera adresy posesji oraz numery ewidencyjne działek, na których eternit jest zmagazynowany. Zamawiający przekaże przedmiotowy wykaz wyłonionemu Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Przewidywana ilość płyt azbestowych do odbioru: 9111 m2 – 136,665 Mg z 65 punktów
- gospodarstw

2)   Poinformowanie mieszkańców o dokładnym terminie odbioru odpadów zawierających azbest.

3)   Odbiór, załadunek i ważenie odpadów przy użyciu własnych maszyn i urządzeń.

4) Wywóz odpadów własnym specjalistycznym pojazdem z zachowaniem obowiązujących przepisów.

5)   Przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia na składowisko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6)   Ważenie odbieranych  płyt azbestowo - cementowych ma odbyć się w obecności oddającego eternit oraz przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o dniu odbioru; Wykonawca dokonuje ważenia przy użyciu własnych urządzeń. Z przeprowadzonej czynności ważenia Wykonawca każdorazowo ma obowiązek spisać protokół, który ma zawierać co najmniej następujące informacje: nazwę zadania, nazwę Wykonawcy, imię i nazwisko osoby od której odbierane są odpady, wskazanie  miejsca  odbioru  odpadów, datę odbioru, ilość odebranych odpadów (w m2 / Mg), łączny koszt odbioru i utylizacji odebranego eternitu.

7)  Zbieranie pisemnych potwierdzeń od osób, od których odpady będą odebrane.

8) Dostarczenie Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów na składowisku
tj.: kart przekazania odpadów, protokołów odbioru eternitu od osób uprawnionych z ramienia Wykonawcy oraz kwitów wagowych potwierdzających wagę odebranych wyrobów zawierających azbest.

 

 

Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.); Wykonawca poniesie  koszty  naprawy  ewentualnych  zniszczeń, spowodowanych na szkodę Zamawiającego i osób trzecich, których się dopuścił podczas wykonywania usługi.

 

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

 

Osoba do kontaktu w sprawie szczegółów dotyczących zapytania ofertowego: Katarzyna Warywoda, tel. 13 4491729

 

II.   Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do dnia                    18 października 2019 r.

 

III.        Sposób złożenia i sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Gminy Skołyszyn, do dnia: 25 września 2019 r. do godziny 9:00. Należy wypełnić wszystkie pozycje oferty. Kryterium oceny ofert: cena 100%. Oferta spełniająca wymagania i zawierająca najniższą cenę zostanie wybrana do udzielenia zamówienia. Oprócz wypełnienia formularza na stronie platformy zakupowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć jako załącznik skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego oraz projektu umowy, które są dostępne pod nw. adresem postępowania jako załączniki do zapytania ofertowego.

 

Oferty składane w formie papierowej lub elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę. Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.

Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja jest całkowicie darmowa.

Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę - jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.

W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty - wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona

 

.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

-   wypełniony i podpisany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania;

-  ważną, posiadaną przez Wykonawcę decyzję zatwierdzającą Program gospodarki odpadami wydaną przez Marszałka Województwa właściwego według miejsca siedziby lub zamieszkania wytwórcy odpadów, zgodnie z art. 17 ust. 1a, art. 21b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.);

-   ważną decyzję udzielającą Wykonawcy (lub podwykonawcy) zezwolenia na transport odpadów o kodzie 17 06 05 wydaną w oparciu o przepisy art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.);-  przez właściwy organ;

-   ważną umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą (lub podwykonawcą) a składowiskiem odpadów zajmującym się utylizacją odpadów niebezpiecznych, w tym o kodzie 17 06 05.

 

 

IV.   Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną.

W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone poprzez platformę zakupową oferty.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 13 4491734 od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek: 7:30 – 17:00, wtorek-czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:00;

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).

 

 

                                                                                                                  Wójt Gminy Skołyszyn

                                                                                                                  Bogusław Kręcisz

 

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Projekt umowy.

Załączniki

  Załącznik nr 1 - ...rz oferty.doc 56,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 -...ekt umowy.doc 67,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się