2019-09-18

Zapytanie ofertowe - 2019-09-17

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

                        Skołyszyn, dn. 17.09.2019 r.

GPIR.271.2.70.2019

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Budowa odcinka kolektora wód opadowych w m. Jabłonica gm. Skołyszyn”.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie odcinka kolektora wód opadowych
w m. Jabłonica gm. Skołyszyn (dz. nr ewid. 387/4, 221, 441, 440/1, 442/2).

 

W ramach zamówienia należy m.in. wykonać:

·         Przejście poprzeczne pod drogą powiatową w technologii przewiertu sterowanego w zakresie oznaczonym na załączonej mapie poglądowej – rura przewodowa PEHD 200mm ok. 35m w rurze osłonowej (rura osłonowa na odcinku przecinającym pas drogi powiatowej na odcinku ok. 17m);

·         Wymianę studni kanalizacyjnej o średnicy fi 120cm i głębokości 2,0m
wraz z podłączeniami do sieci;

·         Dostawa i montaż szamba prefabrykowanego żelbetowego o pojemności 8m3;

·         Komory przewiertowe należy lokalizować w miejscu wymienianej studzienki
oraz szamba;

·         Zasypanie wykonywanych wykopów oraz odtworzenie nawierzchni bitumicznych;

·         Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót;

·         Zapewnienie nadzoru kierownika robót odpowiedniej branży;

·         Wystąpienie do zarządcy drogi powiatowej o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego;

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót oraz mapa poglądowa stanowiące załączniki nr 3 i 4 do zapytania ofertowego.

 

W Przedmiarze robót podane są orientacyjne wartości, zaleca się aby Wykonawca dokonał własnych pomiarów przed złożeniem oferty.

 

Wszystkie niezbędne materiały niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca na własny koszt, który należy uwzględnić  w złożonej ofercie.

 

Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty powinni dokonać oględzin oraz uzyskać dodatkowe informacje w godzinach pracy urzędu tj. pn 7:30-17:00, wt-czw 7:30-15:30, pt 7:30-14:00 (informacje pok. nr 19).

 

Termin wykonania zamówienia: 

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 15 listopada 2019 r.

 

 

 

Sposób złożenia i sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Gminy Skołyszyn,  do dnia:  24 września 2019 r.  do godz. 12:00.

Należy wypełnić wszystkie pozycje oferty. Kryterium oceny ofert: cena 100%. Oferta spełniająca wymagania i zawierająca najniższą cenę zostanie wybrana
do udzielenia zamówienia. Oprócz wypełnienia formularza na stronie platformy zakupowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć jako załącznik skan wypełnionego
i podpisanego formularza ofertowego oraz projektu umowy, które są dostępne pod nw. adresem postępowania jako załączniki do zapytania ofertowego.

 

Oferty składane w formie papierowej lub elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.

Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.

Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej
w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert
oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja
jest całkowicie darmowa.

Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę - jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.

W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty - wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną.

W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone oferty  poprzez platformę zakupową.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty
w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 13 4491734 od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek: 7:30 – 17:00, wtorek-czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:00;

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

 

 

Bogusław Kręcisz

Wójt Gminy Sołyszyn

 

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Projekt umowy.
  3. Przedmiar robót.       
  4. Mapa poglądowa.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się