2020-01-13

Zarządzenia 2020 r.

 


Nr z dnia w sprawie zapisz
1/2020 02.01.2020 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
2/2020 02.01.2020 określenia dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2020 r.
3/2020 02.01.2020 wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Gminie Skołyszyn
4/2020 03.01.2020 powołania gminnego koordynatora bezdomności działającego na terenie Gminy Skołyszyn
5/2020 03.01.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
6/2020 03.01.2020 przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Skołyszyn do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczających poza rok budżetowy
7/2020 08.01.2020 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych na terenie wsi Bączal Górny, na rzecz Gminy Skołyszyn
8/2020 08.01.2020 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych na terenie wsi Bączal Górny, na rzecz Gminy Skołyszyn
9/2020 07.01.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
10/2020 09.01.2020 określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021
11/2020 17.01.2020 ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w roku 2020
12/2020 17.01.2020 ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w roku 2020
13/2020 20.01.2020 wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Święcanach, w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Rejtana w Bączalu Dolnym i w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Skołyszynie, wyłącznie w formie elektronicznej
14/2020 27.01.2020 przeznaczenia w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie na cele użyteczności publicznej
15/2020 27.01.2020 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu użytkowego w Święcanach na cele prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu świadczenia usług telekomunikacyjnych
16/2020 31.01.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
17/2020 31.01.2020 ustalenia zasad i opłat za wynajem samochodu Renault Traffic nr rej. RJS 33WV będącego własnością Gminy Skołyszyn
18/2020 31.01.2020 ustalenia zasad i opłat za wynajem samochodu Renault Master nr rej. RJS 8EW6 będącego własnością Gminy Skołyszyn
19/2020 05.02.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
20/2020 14.02.2020 powołania Komisji przetargowej dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
21/2020 14.02.2020 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
22/2020 14.02.2020 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położnej na terenie wsi Sławęcin, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
23/2020 14.02.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
24/2020 17.02.2020 przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w roku 2020
       
26/2020 25.02.2020 wyznaczenia na obszarze Gminy Skołyszyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
27/2020 27.02.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
       
29/2020 09.03.2020 wprowadzenia procedury sporządzania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji pracy szkół publicznych i przedszkoli z terenu Gminy Skołyszyn na rok szkolny 2020/2021
30/2020 10.03.2020 powołania koordynatora gminnego zespołu informatycznego
       
33/2020 17.03.2020 odwołania imprez oraz zajęć organizowanych przez Gminę Skołyszyn oraz jednostki organizacyjne Gminy Skołyszyn
34/2020 17.03.2020 zmiany zasad organizacji i załatwiania spraw przez Urząd Gminy Skołyszyn
35/2020 23.03.2020 sporządzenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży z terenu wsi Jabłonica
36/2020 23.03.2020 ceny nieruchomości, położonej na terenie wsi Jabłonica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
37/2020 23.03.2020 sporządzenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży z terenu wsi Lisów
38/2020 23.03.2020 ceny nieruchomości, położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
39/2020 23.03.2020 sporządzenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży z terenu wsi Sławęcin
40/2020 23.03.2020 ceny nieruchomości, położonej na terenie wsi Sławęcin, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
       

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się