2020-01-13

Zarządzenia 2020 r.

 


 


Nr z dnia w sprawie zapisz
1/2020 02.01.2020 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
2/2020 02.01.2020 określenia dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2020 r.
3/2020 02.01.2020 wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Gminie Skołyszyn
4/2020 03.01.2020 powołania gminnego koordynatora bezdomności działającego na terenie Gminy Skołyszyn
5/2020 03.01.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
6/2020 03.01.2020 przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Skołyszyn do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczających poza rok budżetowy
7/2020 08.01.2020 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych na terenie wsi Bączal Górny, na rzecz Gminy Skołyszyn
8/2020 08.01.2020 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych na terenie wsi Bączal Górny, na rzecz Gminy Skołyszyn
9/2020 07.01.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
10/2020 09.01.2020 określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021
11/2020 17.01.2020 ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w roku 2020
12/2020 17.01.2020 ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w roku 2020
13/2020 20.01.2020 wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Święcanach, w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Rejtana w Bączalu Dolnym i w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Skołyszynie, wyłącznie w formie elektronicznej
14/2020 27.01.2020 przeznaczenia w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie na cele użyteczności publicznej
15/2020 27.01.2020 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu użytkowego w Święcanach na cele prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu świadczenia usług telekomunikacyjnych
16/2020 31.01.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
17/2020 31.01.2020 ustalenia zasad i opłat za wynajem samochodu Renault Traffic nr rej. RJS 33WV będącego własnością Gminy Skołyszyn
18/2020 31.01.2020 ustalenia zasad i opłat za wynajem samochodu Renault Master nr rej. RJS 8EW6 będącego własnością Gminy Skołyszyn
19/2020 05.02.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
20/2020 14.02.2020 powołania Komisji przetargowej dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
21/2020 14.02.2020 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
22/2020 14.02.2020 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położnej na terenie wsi Sławęcin, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
23/2020 14.02.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
24/2020 17.02.2020 przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w roku 2020
25/2020 25.02.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
26/2020 25.02.2020 wyznaczenia na obszarze Gminy Skołyszyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
27/2020 27.02.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
28/2020 06.03.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
29/2020 09.03.2020 wprowadzenia procedury sporządzania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji pracy szkół publicznych i przedszkoli z terenu Gminy Skołyszyn na rok szkolny 2020/2021
30/2020 10.03.2020 powołania koordynatora gminnego zespołu informatycznego
31/2020 11.03.2020 powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Skołyszynie
32/2020 11.03.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
33/2020 17.03.2020 odwołania imprez oraz zajęć organizowanych przez Gminę Skołyszyn oraz jednostki organizacyjne Gminy Skołyszyn
34/2020 17.03.2020 zmiany zasad organizacji i załatwiania spraw przez Urząd Gminy Skołyszyn
35/2020 23.03.2020 sporządzenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży z terenu wsi Jabłonica
36/2020 23.03.2020 ceny nieruchomości, położonej na terenie wsi Jabłonica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
37/2020 23.03.2020 sporządzenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży z terenu wsi Lisów
38/2020 23.03.2020 ceny nieruchomości, położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
39/2020 23.03.2020 sporządzenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży z terenu wsi Sławęcin
40/2020 23.03.2020 ceny nieruchomości, położonej na terenie wsi Sławęcin, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
41/2020 23.03.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
42/2020 25.03.2020 czasowego zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach oraz Ośrodka Wsparcia Klub "Senior+" w Skołyszynie
43/2020 27.03.2020 przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za 2019 r.
44/2020 27.03.2020 przedstawienia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
45/2020 31.03.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
46/2020 06.04.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
       
48/2020 14.04.2020 przeznaczenia w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Domu Ludowego w Siedliskach Sławęcińskich w celu prowadzenia działalności statutowej
49/2020 14.04.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
50/2020 14.04.2020 czasowego zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach oraz Ośrodka Wsparcia Klub "Senior+" w Skołyszynie
51/2020 14.04.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
52/2020 21.04.2020 wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych oraz zakładowego planu kont dla potrzeb projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej Nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach"
53/2020 22.04.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
54/2020 24.04.2020 czasowego zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach oraz Ośrodka Wsparcia Klub "Senior+" w Skołyszynie
55/2020 29.04.2020 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
56/2020 29.04.2020 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
57/2020 29.04.2020 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
58/2020 29.04.2020 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
59/2020 29.04.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
60/2020 30.04.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
60a/2020 30.04.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
61/2020 04.05.2020 zmiany Zarządzenia Nr 34/2020 Wójta Gminy Skołyszyn za dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmiany zasad organizacji i załatwiania spraw przez Urząd Gminy Skołyszyn
62/2020 04.05.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
63/2020 08.05.2020 czasowego zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach oraz Ośrodka Wsparcia Klub "Senior+" w Skołyszynie
64/2020 11.05.2020 wyrażenia zgody na dzierżawę oraz ustalenie czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
65/2020 11.05.2020 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi Lipnica Górna
66/2020 11.05.2020 wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 665/12 o powierzchni 1,3443 ha położonej w miejscowości Skołyszyn celem posadowienia tablicy informacyjnej w ramach realizacji projektu pn. "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przpustowaościach
67/2020 11.05.2020 ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Skołyszyn, przeznaczonych do użyczenia nieruchomości pod lokalizację tablicy informacyjnej
68/2020 13.05.2020 zmian budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
69/2020 19.05.2020 zmian budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
70/2020 20.05.2020 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Sławęcin stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
71/2020 20.05.2020 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Jabłonica stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
72/2020 20.05.2020 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Lisów stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
73/2020 21.05.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
74/2020 27.05.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
75/2020 29.05.2020 podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Skołyszyn na 2019 rok
76/2020 29.05.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
       
78/2020 01.06.2020 ceny nieruchomości, położnej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
79/2020 01.06.2020 sporządzenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Lipnica Górna
80/2020 01.06.2020 ceny nieruchomości, położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
81/2020 01.06.2020 sporządzenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Skołyszyn
82/2020 02.06.2020 wyrażenia zgody na dzierżawę oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
83/2020 02.06.2020 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi Skołyszyn
84/2020 02.06.2020 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
85/2020 04.06.2020 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym
86/2020 04.06.2020 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisowie
87/2020 04.06.2020 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie
       
89/2020 04.06.2020 przedłożenia Radzie Gminy Skołyszyn sprawozdania finansowego Gminy Skołyszyn za 2029 r.
       
91/2020 08.06.2020 powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego
       
93/2020 08.06.2020 nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skołyszyn, zakupionego w ramach realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" Działanie 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach
       
95/2020 09.06.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
96/2020 12.06.2020 powołania koordynatora gminnego zespołu informatycznego
97/2020 15.06.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
98/2020 15.06.2020 powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
99/2020 19.06.2020 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
100/2020 19.06.2020 zmieniające Zarządzenie Nr 127/2019 Wójta Gminy Skołyszyn w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych oraz zakładowego planu kont dla potrzeb projektu " "Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie" nr RPPK.04.02.00-18-0022/19-00 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
101/2020 19.06.2020 zmieniające Zarządzenie Nr 160/2018 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 24 października 2018 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych oraz zakładowego planu kont dla potrzeb projektu "Termomodernizacja budynków związanych z ochroną zdrowia w miejscowościach Skołyszyn I Harklowa" nr RPPK.03.02.00-18-0018/18-00 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zmienione zarządzeniem Nr 203a/2018 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 21 listopada 2018 r.
102/2020 19.06.2020 zmieniające Zarządzenie Nr 16032018 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych oraz zakładowego planu kont dla potrzeb projektu "Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Skołyszynie poprzez doposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych" nr RPPK.04.01.00-18-0012/19-00 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej Nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
103/2020 22.06.2020 zmieniające Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zamiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
104/2020 22.06.2020 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Barbary Łyszczarz ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
105/2020 23.06.2020 nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skołyszyn, zakupionego w ramach realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", Działanie 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowaościach". 
106/2020 23.06.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
107/2020 25.06.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
108/2020 29.06.2020 powołania komisji do spraw szacowania szkód w budynkach mieszalnych i gospodarczych powstałych w wyniku ulewnych deszczy na terenie Gminy Skołyszyn w dniu 27 czerwca 2020 r.
109/2020 29.06.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r. oraz zmianie przeznaczenia rezerwy celowej
110/2020 29.06.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
111/2020 29.06.2020 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 - samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
112/2020 30.06.2020 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
113/2020 30.06.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
114/2020 02.07.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
115/2020 06.07.2020 wyrażenia zgody na dzierżawę oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
116/2020 06.07.2020 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi Harklowa
117/2020 07.07.2020 ustalenia zasad i opłat za wynajmem samochodu Renault Master nr rej. RJS 869UE będącego własnością Gminy Skołyszyn
118/2020 07.07.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
119/2020 10.07.2020 ceny nieruchomości, położonych na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
120/2020 10.07.2020 sporządzenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży z terenu wsi Skołyszyn
121/2020 10.07.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
122/2020 17.07.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
123/2020 23.07.2020 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
124/2020 23.07.2020 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej na terenie wsio Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
125/2020 23.07.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r. oraz zmianie przeznaczenia rezerwy celowej
126/2020 27.07.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
127/2020 30.07.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
128/2020 31.07.2020 podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Skołyszyn
129/2020 03.08.2020 zmieniające Zarządzenie Nr 126/2020 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
130/2020 03.08.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
131/2020 10.08.2020 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku Ośrodka Zdrowia w Harklowej
132/2020 11.08.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
133/2020 18.08.2020 zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach na rok 2020
134/2020 17.08.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
135/2020 21.08.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
136/2020 24.08.2020 ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarowania nieruchomościami i mieniem w Urzędzie Gminy Skołyszyn
137/2020 25.08.2020 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
138/2020 25.08.2020 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
139/2020 25.08.2020 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Sławęcin, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
140/2020 25.08.2020 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Sławęcin, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
141/2020 25.08.2020 ceny nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Święcany stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
142/2020 25.08.2020 sporządzenia wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Święcany
143/2020 27.08.2020 przestawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za I półrocze 2020 roku o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Skołyszynie
144/2020 27.08.2020 powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym
145/2020 27.08.2020 powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisowie
146/2020 27.08.2020 powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie
147/2020 31.08.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
148/2020 31.08.2020 wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Anny Janke w Przysiekach, w Szkole Podstawowej im. Św Królowej Jadwigi w Kunowej, w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Lisowie, w szkole Podstawowej im. Tadeusza Koiściuszki w Harklowej i w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jbałonicy, wyłącznie w formie elektronicznej.  
149/2020 01.09.2020 określenia materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Skołyszyn na rok 2021
150/2020 04.09.2020 wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Gminie Skołyszyn
       
152/2020 10.09.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
153/2020 15.09.2020 przeznaczenia w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie - na rzecz prowadzenia zajęć baletowych
154/2020 15.09.2020 przeznaczenia w użyczenie lokalu wchodzącego w Skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie - na rzecz prowadzenia zajęć z aerobiku
155/2020 15.09.2020 przeznaczenia w użyczenie lokalu wchodzącego w Skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie - na rzecz prowadzenia zajęć z aerobiku
156/2020 17.09.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
157/2020 21.09.2020 wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności Urzędu Gminy Skołyszyn
       
159/2020 28.09.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
160/2020 30.09.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
161/2020 01.10.2020 aktualizacji zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminne Skołyszyn
162/2020 08.10.2020 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Lipnica Górna stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
163/2020 08.10.2020 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
164/2020 08.09.2020 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
165/2020 08.09.2020 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
166/2020 08.09.2020 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
167/2020 08.10.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
168/2020 12.09.2020 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Święcany, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
169/2020 13.10.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
170/2020 14.09.2020 przeznaczenie w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie - na rzecz prowadzenia zajęć zumby
171/2020 14.09.2020 przeznaczenie w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie - na rzecz prowadzenia zajęć jogi
172/2020 19.10.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
173/2020 21.10.2020 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
174/2020 21.10.2020 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
175/2020 21.10.2020 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
176/2020 21.10.2020 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
177/2020 21.10.2020 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, na rzecz Gminy Skołyszyn
178/2020 22.10.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
179/2020 27.10.2020 podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Skołyszyn
180/2020 27.10.2020 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu mieszkalnego znajdującego się w miejscowości Kunowa
181/2020 30.10.2020 zamiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
182/2020 30.10.2020 czasowego zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach
183/2020 03.11.2020 czasowego zawieszenia działalności Ośrodka Wsparcia "Senior+" w Skołyszynie
184/2020 05.11.2020 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
185/2020 05.11.2020 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
186/2020 05.11.2020 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
187/2020 05.11.2020 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
188/2020 06.11.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
189/2020 12.11.2020 projektu uchwały budżetowej Gminy Skołyszyn na 2021 rok
190/2020 12.11.2020 projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2010 - 2026
191/2020 12.11.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
192/2020 17.11.2020 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu użytkowego w miejscowości Skołyszyn na cele prowadzenia pracy biurowej w zakresie działania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie
193/2020 17.11.2020 najmu oraz ustalenia czynszu najmu nieruchomości - lokalu użytkowego w miejscowości Harklowa z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny
194/2020 17.11.2020 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu użytkowego w miejscowości Skołyszyn z przeznaczaniem na gabinet stomatologiczny
195/2020 18.11.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
196/2020 18.11.2020 powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Skołyszyn
197/2020 23.11.2020 przyjęcia rocznego planu audytu wewnętrznego na 2021 rok.
198/2020 23.11.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
199/2020 23.11.2020 zarządzenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Skołyszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok"
200/2020 26.11.2020 ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Gminy Skołyszyn
201/2020 30.11.2020 ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Gminy Skołyszyn
202/2020 30.11.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
203/2020 04.12.2020 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
204/2020 04.12.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
205/2020 10.12.2020 przeznaczenia nieruchomości do użyczenia na czas oznaczony i ogłoszenia jej wykazu
206/2020 10.12.2020 określenia dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
207/2020 14.12.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
208/2020 14.12.2020 autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Gminy Skołyszyn na 2021 rok
209/2020 14.12.2020 przyjęcia autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2021 - 2026
210/2020 21.12.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
211/2020 21.12.2020 ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działania 4.2 Gospodarka odpadami
212/2020 21.12.2020 ustalenia Regulaminu Centrum Ponownego Użycia zlokalizowanego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie
213/2020 30.12.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
214/2020 31.12.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
215/2020 31.12.2020 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2020 r.
216/2020 31.12.2020 ustalenia zasad udzielania upoważnień przez Skarbnika Gminy Skołyszyn do kontrasygnowania czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych Gminy Skołyszyn
       

 

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..