2019-03-08

Zarządzenia 2019 r.

 


Nr z dnia w sprawie zapisz
1/2019 02.01.2019 zmieniające Zarządzenie Nr 220/2018 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 12 grudnia 2018 r., w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn
2/2019 02.01.2019 zmieniające Zarządzenie Nr 217/2018 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 12 grudnia 2018 r., w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn
3/2019 07.01.2019 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Święcanach
4/2019 07.01.2019 określenia planu finansowego Urzędu Gminy Skołyszyn na 2019 r.
5/2019 07.01.2019 określenia dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2019 r.
6/2019 07.01.2019 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Skołyszyn do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
7/2019 09.01.2019 przeznaczenia w użyczenie lokalu wchodzącego w Skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej w Harklowej w celu prowadzenia działalności medycznej
8/2019 15.01.2019 powołania Zespołu Oceniającego poziom wdrażania zapisów strategicznych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skołyszyn na lata 2014 - 2020 z dnia 29.12.2014 r.
9/2019 17.01.2019 powołania Komisji Przetargowej dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Skołyszyn
10/2019 17.01.2019 obniżenia ceny wywoławczej w piątym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
11/2019 17.01.2019 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
12/2019 18.01.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
13/2019 22.01.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
14/2019 31.01.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
15/2019 31.01.2019 określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym. terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020
16/2019 04.02.2019 ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w roku 2019
17/2019 07.02.2019 zmiany nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
18/2019 11.02.2019 zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Święcanach
19/2019 11.02.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
20/2019 14.02.2019 ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunowej
21/2019 14.02.2019 zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi
22/2019 20.02.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 rok
23/2019 20.02.2019 powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Święcanach
24/2019 27.02.2019 ogłoszenia otwartego naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzęt i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP
25/2019 28.02.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
26/2019 28.02.2019 przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w gminie Skołyszyn w roku 2019
27/2019 28.02.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
28/2019 12.03.2019 wyrażenia zgody na przeznaczenie do użyczenia nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
29/2019 12.03.2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do użyczenia z terenu wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
30/2019 12.03.2019 wyrażenia zgody na dzierżawę oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
31/2019 12.03.2019 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi Lipnica Górna
32/2019 12.03.2019 powołania komisji do spraw szacowania szkód w budynkach mieszkalnych i gospodarczych w powstałych w wyniku porywistych wiatrów w dniach 10.03.2019 r.
33/2019 12.03.2019 upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego
34/2019 12.03.2019 upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dodatku energetycznego
35/2019 12.03.2019 upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie do realizacji zadań wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny
36/2019 13.03.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
37/2019 18.03.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
38/2019 22.03.2019 ustalenia dnia wolnego od pracy w 2019 roku w urzędzie Gminy Skołyszyn
39/2019 25.03.2019 przeznaczenia w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Domu Ludowego w Siedliskach Sławęcińskich w celu prowadzenia działalności statutowej
40/2019 28.03.2019 przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za 2018 r.
41/2019 28.03.2019 przedstawienia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
42/2019 29.03.2019 ustalenia zasad i opłat za wynajem sprzętu
43/2019 29.03.2019 ustalenia zasad i opłat za wynajem samochodu Renault Traffic Nr rej. RJS33WV będącego własnością Gminy Skołyszyn
44/2019 29.03.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
45/2019 29.03.2019 zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla samorządowego zakładu budżetowego
46/2019 29.03.2019 zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Skołyszyn dla samorządowej instytucji kultury.
47/2019 01.04.2019 określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Skołyszyn
48/2019 10.04.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
49/2019 11.04.2019 powołania koordynatora gminnego zespołu informatycznego
50/2019 16.04.2019 nieodpłatnego oddania w użyczenie nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
51/2019 18.04.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
52/2019 23.04.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
53/2019 25.04.2019 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn
54/2019 25.04.2019 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn
55/2019 25.04.2019 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz Gminy Skołyszyn
56/2019 29.04.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
57/2019 30.04.2019 oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej Gminy Skołyszyn
58/2019 30.04.2019 wyznaczenia na obszarze Gminy Skołyszyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
59/2019 30.04.2019 wprowadzenia instrukcji poboru i rozliczenia przez inkasentów zobowiązań podatkowych
60/2019 30.04.2019 wprowadzenia instrukcji poboru i rozliczenia przez inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
61/2019 07.05.2019 ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przysiekach
62/2019 10.05.2019 przedłożenia Radzie Gminy Skołyszyn sprawozdania finansowego Gminy Skołyszyn za 2018 rok
63/2019 10.05.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
64/2019 20.05.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
65/2019 21.05.2019 ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
66/2019 23.05.2019 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
67/2019 24.05.2019 upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Skołyszyn do obsługi systemu teleinformatycznego CEDIG
68/2019 24.05.2019 ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
69/2019 24.05.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
70/2019 25.05.2019 odwołania alarmu przeciwpowodziowego
71/2019 27.05.2019 odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
72/2019 27.05.2019 zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach
73/2019 28.05.2019 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica, na rzecz Gminy Skołyszyn
74/2019 30.05.2019 przyjęcia Raportu o stanie Gminy Skołyszyn za 2018 rok.
75/2019 31.05.2019 podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Skołyszyn za 2018 rok
76/2019 31.05.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
77/2019 12.06.2019 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Domu Ludowego w Święcanach
78/2019 12.06.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
79/2019 17.06.2019 powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunowej
80/2019 17.06.2019 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Pawła Piluta ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
81/2019 17.06.2019 określenia składu osobowego Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód na terenie Gminy Skołyszyn
82/2019 19.06.2019 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 - samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.
83/2019 21.06.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
84/2019 27.06.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
85/2019 28.06.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
86/2019 03.07.2019 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Jabłonica stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
87/2019 04.07.2019 ustalenia wynagrodzenia ekspertów - członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
88/2019 05.07.2019 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Święcanach
89/2019 11.07.2019 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
90/2019 11.07.2019 ustalenia ceny wywoławczej w szóstym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
91/2019 11.07.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
92/2019 15.07.2019 przeznaczenia w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcanach na cele użyteczności publicznej
93/2019 16.07.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 rok.
94/2019 16.07.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 rok.
       
97/2019 24.07.2019 ceny nieruchomości, położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
98/2019 24.07.2019 sporządzenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Skołyszyn
99/2019 06.08.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
100/2019 07.08.2019 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach
101/2019 07.08.2019 ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Skołyszyn
102/2019 07.08.2019 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skołyszyn
103/2019 07.08.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gminie Skołyszyn
104/2019 12.08.2019 powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przysiekach
105/2019 13.08.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
106/2019 19.08.2019 wyznaczenia na obszarze Gminy Skołyszyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczy Pospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
107/2019 23.08.2019 ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektor ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Skołyszyn
108/2019 23.08.2019 określenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Skołyszyn na rok 2010.
109/2019 23.08.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
110/2019 23.08.2019 powołania koordynatora gminnego zespołu informatycznego
111/2019 28.08.2019 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za I półrocze 2019 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie
112/2019 02.09.2019 Nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie - na rzecz prowadzenia zajęć gimnastyki artystycznej
113/2019 02.09.2019 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie - na rzecz prowadzania zajęć z gimnastyki artystycznej
114/2019 09.09.2019 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
115/2019 09.09.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 rok.
116/2019 16.09.2019 powołania wspólnego Inspektora Ochrony Danych Gminy Skołyszyn
117/2019 16.09.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gminie Skołyszyn
118/2019 16.09.2019 zmiany zarządzenia własnego dotyczącego zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Skołyszyn
119/2019 19.09.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
120/2019 24.09.2019 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie - na rzecz prowadzenia zajęć z aerobiku
121/2019 25.09.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
122/2019 27.09.2019 powołania operatorów informatycznej obsługi komisji wyborczych powołanych na obszarze Gminy Skołyszyn dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 13 października 2019 r.
123/2019 30.09.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
124/2019 02.10.2019 zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Skołyszynie
125/2019 08.10.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
126/2019 14.10.2019 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
       
128/2019 15.10.2019 sporządzenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do zmiany z terenu wsi Przysieki stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
129/2019 16.10.2019 wyrażenia zgody na użytkowanie części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Skołyszyn dla Polskiego Czerwonego Krzyża - Podkarpackiego Oddziału Okręgowego w Rzeszowie, pod lokalizację pojemników na odzież używaną
130/2019 16.10.2019

 

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Skołyszyn, przeznaczonych do użytkowania nieruchomości pod lokalizację pojemników na odzież używaną
131/2019 21.10.2019

 

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
132/2019 31.10.2019

 

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
133/2019 31.10.2019

 

weryfikacji podmiotów przy transakcjach płatniczych powyżej 15 tyś. zł.
134/2019 31.10.2019

 

stosowania mechanizmu podzielonej płatności
135/2019 05.11.2019

 

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
138/2019 14.11.2019 projektu uchwały budżetowej Gminy Skołyszyn na 2020 rok .
139/2019 14.11.2019 projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2020 - 2026 .
136/2019 06.11.2019

 

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
137/2019 12.11.2019

 

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
138/2019 14.11.2019

 

projektu uchwały budżetowej Gminy Skołyszyn na 2020 rok.
139/2019 14.11.2019

 

projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2020 - 2016
140/2019 15.11.2019

 

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
141/2019 15.11.2019

 

przyjęcia rocznego planu audytu wewnętrznego na 2020 rok
142/2019 21.11.2019

 

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
143/2019 26.11.2019

 

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
144/2019 28.11.2019

 

zarządzenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Skołyszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
145/2019 28.11.2019

 

upoważnienia Sekretarza Gminy Skołyszyn do prowadzenia niektórych spraw gminy.
146/2019 28.11.2019

 

wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu pracy wobec Wójta Gminy Skołyszyn
147/2019 28.11.2019

 

wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Skołyszyn
148/2019 29.11.2019

 

zmiany budżetu gminy Skołyszyn 2019 r.
149/2019 02.12.2019

 

przeznaczenia w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Harklowej w celu prowadzenia działalności medycznej
150/2019 02.12.2019

 

przeznaczenia w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Rejtana w Bączalu Dolnym  w celu prowadzenia działalności medycznej
151/2019 02.12.2019

 

przeznaczenia w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Domu Ludowego w Święcanach w celu prowadzenia działalności medycznej
152/2019 02.12.2019

 

przeznaczenia w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Skołyszynie  w celu prowadzenia działalności medycznej
153/2019 02.12.2019

 

przeznaczenia w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Domu Ludowego w Przysiekach  w celu prowadzenia działalności statutowej.
154/2019 02.12.2019

 

przeznaczenia w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Domu Ludowego w Święcanach  w celu prowadzenia działalności statutowej.
155/2019 02.12.2019

 

przeznaczenia w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Domu Ludowego w Pustej Woli  w celu prowadzenia formacji Obrony Cywilnej.
156/2019 02.12.2019

 

przeznaczenia w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czytelnictwa w Skołyszynie na rzecz prowadzenia zajęć baletowych.
157/2019 05.12.2019

 

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
158/2019 06.12.2019

 

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
       
160/2019 12.12.2019

 

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
161/2019 16.12.2019

 

autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Gminy Skołyszyn na 2020 rok
162/2019 16.12.2019

 

przyjęcia autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2020-2026
       
164/2019 20.12.2019

 

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
165/2019 23.12.2019

 

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
166/2019 27.12.2019

 

przyznania nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
167/2019 31.12.2019

 

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
168/2019 31.12.2019

 

zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2019 r.
       

 

Załączniki

  Projekt Uchwały bu...całość.pdf 4,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 139...inansowej.pdf 668,64 KB (pdf) szczegóły pobierz

Galeria

Obraz: PDF.jpg
PDF.jpg

w2q76y9jns w2q76y9jns
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się