2020-02-27

Zarządzenia 2017 r.

 

Nr z dnia w sprawie zapisz
1/2017 02.01.2017 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
2/2017 02.01.2017 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.
3/2017 02.01.2017 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie do realizacji zdań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
4/2017 02.01.2017 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego
5/2017 03.01.2017 upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ustalania i wypłaty jednorazowego świadczenia o którym mowa w art. 10, ust. 1 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "za życiem:, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
6/2017 11.01.2017 ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w roku 2017
7/2017 11.01.2017 określenia planu finansowego Urzędu Gminy Skołyszyn na 2017 r.
8/2017 11.01.2017 określenia dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2017 r.
9/2017 11.01.2017 przekazania uprawnień kierownikom i i dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Skołyszyn do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
10/2017 16.01.2017 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
11/2017 24.01.2017 zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy Skołyszyn
12/2017 24.01.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 r.
13/2017 31.01.2017 zbycia składników majątku - samochodów specjalnych pożarniczych oraz ustanowienia regulaminu zbycia
14/2017 31.01.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 r.
15/2017 31.01.2017 powołania Konkursowej do przeprowadzenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w gminie Skołyszyn w roku 2017
16/2017 02.002.2017 powołania Komisji Przetargowej dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Skołyszyn
17/2017 09.02.2017 ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Skołyszyn w 2017 r.
18/2017 09.02.2017 ogłoszenia i prowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
19/2017 09.02.2017 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Siedliska Sławęcińskie, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
20/2017 09.02.2017 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
21/2017 09.02.2017 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn.
22/2017 09.02.2017 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Święcany, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
23/2017 09.02.2017 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn.
24/2017 09.02.2017 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Święcany, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
25/2017 10.02.2017 przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w roku 2017.
26/2017 14.02.2017 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dodatku energetycznego
27/2017 14.02.2017 upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Skołyszynie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dodatku energetycznego
28/2017 16.02.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 r.
29/2017 16.02.2017 zbycia składników majątku - samochodów specjalnych pożarniczych oraz ustanowienia Regulaminu zbycia
30/2017 27.02.2017 utworzenia Gminnej Ewidencji Zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie gminy Skołyszyn
31/2017 27.02.2017 skreślenia z Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych w Gminie Skołyszyn
32/2017 27.02.2017 najmu oraz ustaleniu stawki czynszu najmu nieruchomości - lokali użytkowego w Sławęcinie
33/2017 27.02.2017 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu użytkowego w Święcanach
34/2017 28.02.2017 wydzierżawienia oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonych na terenie wsi Przysieki, stanowiących własność Gminy Skołyszyn
35/2017 28.02.2017 oddania w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie wsi Przysieki, stanowiących własność Gminy Skołyszyn.
36/2017 28.02.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 r.
37/2017 06.03.2017 przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Święcanach
38/2017 07.03.2017 zbycia składników majątku - samochodów specjalnych pożarniczych oraz ustanowienia Regulaminu zbycia
39/2017 20.03.2017 powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Święcanach
40/2017 27.03.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 r.
41/2017 29.03.2017 przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za 2016 r.
42/2017 29.03.2017 przedstawienia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
43/2017 29.03.2017 wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Święcany, stanowiących własność gminy Skołyszyn
44/2017 31.03.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 r.
45/2017 31.03.2017 określenia dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2017 r.
46/2017 03.04.2017 wprowadzenia procedury opracowania i zatwierdzenia przez Wójta Gminy Skołyszyn arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych z terenu Gminy Skołyszyn
47/2017 10.04.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 r.
48/2017 11.04.2017 powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Skołyszynie.
49/2017 18.04.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 r.
50/2017 18.04.2017 przyjęcia zatwierdzonych Uchwałą Nr 29/2017 z dnia 05.04.2017 r. Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki procedur obsługi dokumentów finansowo-księgowych Projektu - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - zakres I nr RPPK.03.00-18-0102/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego III osi priorytetowej Czysta Energia 3.2 Modernizacja energetyczna budynków współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego
51/2017 18.04.2017 przyjęcia zatwierdzonych Uchwałą Nr 29/2017 z dnia 05.04.2017 r. Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki procedur obsługi dokumentów finansowo-księgowych Projektu - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - zakres II nr RPPK.03.00-18-0104/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego III osi priorytetowej Czysta Energia 3.2 Modernizacja energetyczna budynków współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego
52/2017 26.04.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 r.
53/2017 28.04.2017 nieodpłatnego oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej na terenie wsi Przysieki, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
54/2017 02.05.2017 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia.
55/2017 04.05.2017 wydzierżawienia oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonych na terenie wsi Przysieki, stanowiących własność gminy Skołyszyn
56/2017 04.05.2017 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi Przysieki, stanowiących własność Gminy Skołyszyn
57/2017 09.05.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 r.
58/2017 16.05.2017 przedłożenia Radzie Gminy Skołyszyn sprawozdania finansowego Gminy Skołyszyn za 2016 r.
59/2017 31.05.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 r.
60/2017 01.06.2017 oddania w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie wsi Przysieki, stanowiących własność Gminy Skołyszyn.
61/2017 05.06.2017 określenia Składu osobowego Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu wysokości szkód na terenie Gminy Skołyszyn
62/2017 05.06.2017 powołania Komisji celem odbioru prac związanych z zadaniem pn.: Budowa dwóch przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Skołyszyn i Harklowa
63/2017 09.06.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 r.
64/2017 13.06.2017 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
65/2017 19.06.2017 ustalenia zasad i opłat za wynajmem sprzętu
66/2017 19.06.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 r.
67/2017 21.06.2017 nieodpłatnego oddania w użyczenie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
68/2017 23.06.2017 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu - do prowadzenia działalności Stowarzyszenia pn. Święcańskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kultury wiejskiej AKTYWATOR Święcany 263, 38-242 Skołyszyn znajdującego się w budynku Domu Ludowego w Święcanach
69/2017 23.06.2017 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn
70/2017 23.06.2017 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn
71/2017 23.06.2017 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn
72/2017 26.06.2017 nieodpłatnego oddania w użyczenie pomieszczeń będących Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym
73/2017 28.06.2017 powierzenia stanowiska Dyrektora szkoły Podstawowej w Święcanach
74/2017 28.06.2017 powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunowej
75/2017 28.06.2017 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
76/2017 30.06.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 r.
77/2017 30.06.2017 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
78/2017 30.06.2017 ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność gminy Skołyszyn
79/2017 30.06.2017 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z terenu wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
80/2017 30.06.2017 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2017 - 2021
81/2017 05.07.2017 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn
82/2017 05.07.2017 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn
83/2017 05.07.2017 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn
84/2017 05.07.2017 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn
85/2017 05.07.2017 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn
86/2017 05.07.2017 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn
87/2017 05.07.2017 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, na rzecz Gminy Skołyszyn
88/2017 05.07.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 r.
89/2017 11.07.2017 nieodpłatnego oddania w użyczenie nieruchomości z budynkiem Domu Sportowca w Siepietnicy.
90/2017 11.07.2017 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
91/2017 14.07.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 r.
92/2017 17.07.2017 określenia składu osobowego Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód na terenie Gminy Skołyszyn
93/2017 20.07.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 r.
94/2017 20.07.2017 nieodpłatnego użyczenia nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
95/2017 20.07.2017 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
96/2017 21.07.2017 zmieniające Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie nieodpłatnego oddania w użyczenie nieruchomości z budynkiem Domu Sportowca w Siepietnicy
97/2017 31.07.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 r.
98/2017 31.07.2017 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
99/2017 04.08.2017 obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
100/2017 04.08.2017 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Święcany stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
101/2017 04.08.2017 obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn
102/2017 04.08.2017 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Święcany, stanowiącej własność gminy Skołyszyn.
103/2017 04.08.2017 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
104/2017 04.08.2017 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Lipnica górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
105/2017 04.08.2017 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Siedliska Sławęcińskie, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.
106/2017 04.08.2017 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Siedliska Sławęcińskie, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
107/2017 04.08.2017 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
108/2017 04.08.2017 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Lisów, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn
109/2017 04.08.2017 nieodpłatnego oddania w użyczenie nieruchomości w budynku Domu Ludowego w Bączalu Dolnym
110/2017 11.08.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 r.
111/2017 23.08.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 r.
112/2017 25.08.2017 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za I półrocze 2017 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu Gminnego Ośrodka Kultury i czytelnictwa w Skołyszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie.
113/2017 30.08.2017 określenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Skołyszyn na rok 2018
114/2017 31.08.2017 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu mieszkalnego w Skołyszynie
115/2017 31.08.2017 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokalu mieszkalnego we wsi Kunowa
116/2017 31.08.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 r.
117/2017 04.09.2017 zbycia składników majątku - samochodów specjalnych pożarniczych oraz ustanowienia Regulaminu zbycia
118/2017 04.09.2017 zmiany zarządzenia własnego dotyczącego zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Skołyszyn
       
120/2017 11.09.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 r.
121/2017 12.09.2017 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Sławęcin, na rzecz Gminy Skołyszyn
122/2017 12.09.2017 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, na rzecz Gminy Skołyszyn
123/2017 12.09.2017 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Siepietnica, na rzecz Gminy Skołyszyn
124/2017 29.09.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 rok
125/2017 29.09.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 rok
126/2017 02.10.2017 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
127/2017 02.10.2017 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
128/2017 09.10.2017 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, na rzecz Gminy Skołyszyn
129/2017 11.10.2017 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
130/2017 16.10.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 rok
131/2017 25.10.2017 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, na rzecz Gminy Skołyszyn
132/2017 25.10.2017 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, na rzecz Gminy Skołyszyn
133/2017 25.10.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 rok.
134/2017 26.10.2017 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Święcany, na rzecz Gminy Skołyszyn
135/2017 26.10.2017 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Górny, na rzecz Gminy Skołyszyn
136/2017 26.10.2017 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Górny, na rzecz Gminy Skołyszyn
137/2017 26.10.2017 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Górny, na rzecz Gminy Skołyszyn
138/2017 26.10.2017 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Bączal Górny, na rzecz Gminy Skołyszyn
139/2017 31.10.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 rok.
140/2017 31.10.2017 polityki rachunkowości, wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych oraz zakładowego planu kont dla zadania pn. Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Skołyszyn Nr umowy 00085-6935-UM0910078/17 w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w ramach podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2020
141/2017 02.11.2017 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz gminy Skołyszyn
142/2017 02.11.2017 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz gminy Skołyszyn
143/2017 02.11.2017 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz gminy Skołyszyn
144/2017 02.11.2017 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz gminy Skołyszyn
145/2017 02.11.2017 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz gminy Skołyszyn
146/2017 02.11.2017 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz gminy Skołyszyn
147/2017 02.11.2017 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz gminy Skołyszyn
148/2017 02.11.2017 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, na rzecz gminy Skołyszyn
149/2017 08.11.2017 powołania Zespołu Opiniującego oferty na usługi opiekuńcze w 2018 r.
150/2017 08.11.2017 powołania Zespołu Opiniującego oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2018 r.
151/2017 10.11.2017 projektu uchwały budżetowej Gminy Skołyszyn na 2018 rok
152/2017 10.11.2017 projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy Gminy Skołyszyn na lata 2018 - 2022
153/2017 10.11.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 rok.
154/2017 10.11.2017 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej publicznego przeprowadzenia.
155/2017 17.11.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 rok
156/2017 17.11.2017 utworzenia Gminnej ewidencji Zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie Gminy Skołyszyn
157/2017 17.11.2017 przyjęcia rocznego planu audytu wewnętrznego na 2018 rok.
158/2017 29.11.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 r.
159/2017 29.11.2017 polityki rachunkowości, wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych oraz zakładowego planu kont dla zadania pn;: "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku stacji uzdatniania wody w Skołyszynie, modernizacja układu technologicznego oraz budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Harklowa, Kunowa i Pusta Wola - Gmina Skołyszyn - etap I" Nr umowy 00042-65150-UM09100019/17 realizowanego dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" w ramach podziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
       
160/2017 29.11.2017 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia.
161/2017 06.12.2017 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia.
162/2017 06.12.2017 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokali we wsi Harklowa
163/2017 06.12.2017 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokali we wsi Skołyszyn
164/2017 06.12.2017 najmu oraz ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości - lokali we wsi Skołyszyn
165/2017 06.12.2017 oddania w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn - na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Harklowej
166/2017 06.12.2017 oddania w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn - na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Skołyszynie
167/2017 06.12.2017 oddania w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn - na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie znajdującego się w budynku Domu Ludowego w Święcanach
168/2017 06.12.2017 oddania w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn - na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie znajdującego się w budynku szkoły Podstawowej im. tadeusza Rejtana w Bączalu Dolnym
169/2017 06.12.2017 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu wchodzącego w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn na rzecz STOWARZYSZENIA TĘCZA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Skołyszyn 222 znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
170/2017 06.12.2017 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu - dla potrzeb prowadzenia działalności Stowarzyszenia Nasza Harklowa w budynku starego przedszkola w Harklowej
171/2017 06.12.2017 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustej Woli
172/2017 06.12.2017 nieodpłatnego oddania w użyczenie lokalu - dla potrzeb prowadzenia ćwiczeń gry na instrumentach muzycznych znajdującego się w budynku Domu Ludowego w Harklowej
173/2017 06.12.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 rok
174/2017 06.12.2017 zmieniające Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 18 kwietnia 2017 r., w sprawie przyjęcia zatwierdzonych Uchwała Nr 29/2017 z dnia 05.04.2017 r. zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki procedur obsługi dokumentów finansowo-księgowych Projektu Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - zakres I nr RPPK.03.00-18-0102/16 w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego III osi priorytetowej Czysta energia 3.2 Modernizacja energetyczna budynków współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu regionalnego
175/2017 06.12.2017 zmieniające Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 18 kwietnia 2017 r., w sprawie przyjęcia zatwierdzonych Uchwała Nr 29/2017 z dnia 05.04.2017 r. zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki procedur obsługi dokumentów finansowo-księgowych Projektu Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - zakres I nr RPPK.03.00-18-0104/16 w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego III osi priorytetowej Czysta energia 3.2 Modernizacja energetyczna budynków współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu regionalnego
176/2017 08.12.2017 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia.
177/2017 12.12.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 r.
178/2017 12.12.2017 Ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Skołyszyn
179/2017 18.12.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 r.
180/2017 18.12.2017 autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Gminy Skołyszyn na 2018 rok
181/2017 18.12.2017 przyjęcia autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2018 - 2022
182/2017 27.12.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 r.
183/2017 29.12.2017 zmiany budżetu gminy Skołyszyn na 2017 r.
184/2017 29.12.2017 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2017 -2021

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się